اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان

نویسندگان

  • اشرف میکاییلی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه محقق اردبیلی
  • ذبیح پیرانی استادیار گروه روان شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران؛
  • فاطمه بابایی کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران؛
  • مسلم عباسی استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون؛
  • پرویز پرزور دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، تبریز، ایران؛

چکیده

هدف: زندگی تحصیلی از مهم‌ترین دوره­های زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت­آمیز فرد تأثیر می­گذارد و در آن‌جا لیاقت­ها و توانایی­ها به بار می­نشیند و پیشرفت­های علمی حاصل می­شود. اما در زندگی روزانة تحصیلی، دانش­آموزان با انواع چالش­ها، موانع و فشارهای خاص این دوره مواجه می­شوند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش‌آموزان مقطع دبیرستان بود. روش: طرح این پژوهش شبه‌آزمایشی و از نوع پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل می­باشند تشکیل می­دادند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله­ای استفاده شد. ابتدا به‌صورت خوشه­ای یک ناحیه از تهران سپس از بین مدارس آن ناحیه نیز یک مدرسه دبیرستان دخترانه به‌صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت بر‌اساس لیست دانش­آموزان، 50 دانش­آموز از میان دانش­آموزان این مدرسه که متمایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از پرسشنامه دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه استفاده شد. یافته‌ها: داده­های به‌دست آمده از  اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم­افزار 21-SPSS  تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسلامی باعث کاهش دلزدگی تحصیلی و بهبود بهزیستی مدرسه دانش­آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0≥P). بر‌اساس نتایج این پژوهش می­توان از آموزش ذهن­آگاهی مبتنی بر رویکرد اسلامی به‌عنوان یک برنامه آموزشی مناسب برای بهبود بهزیستی و کاهش هیجان منفی سود برد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر انجام شد. پژوهش، نیمه تجربی ، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم  متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلانغرب  که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام این پژوهش، نمونه ای به حجم 30 دانش آموز  به شیوه نمونه گ...

اثربخشی آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلری بر بهبود بهزیستی هیجانی و اجتماعی دانش آموزان مدارس شبانه روزی دکتر محمود برجعلی1 محمد جواد بگیان کوله مرز2 مجتبی بختی3 دکتر مسلم عباسی4 چکیده هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلری بر بهبود بهزیستی هیجانی و اجتماعی دانش ­آموزان مدارس شبانه ­روزی بود. این پژوهش به شیوه آزمایشی و با طرح پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل اجرا ش...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اهمال‌کاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی و اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه-تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند...

پژوهش حاضربا هدف اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحوربرخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح مقایسه ای کنترل نابرابر استفاده شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد به این صورت که از بین کلیه مدارس دولتی دخترانه شهر ساوه که تعداد آنها 18 مدرسه بوده است، دو مدرسه به صورت تصا...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 96-95 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌             دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف در سال مذکور بود که 30 دانش آموز پسر به­صورت نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) گمارده شدند. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمو...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش معنویت درمانی از دیدگاه اسلام بر بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان یزد انجام گرفته است.جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه دوم علوم انسانی مقطع متوسطه در نیم سال دوم سال تحصیلی 92-1391 بود. به منظور انجام این پژوهش 50 دانش آموز دختر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، انتخاب و با طرح پژوهش شبه آزمایشی، از ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود