اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین

نویسندگان

  • ثریا علوی‌نژاد کارشناسی ارشد مشاوره
  • فرشاد محسن‌زاده استادیار دانشگاه خوارزمی
  • محسن شکوهی‌یکتا دانشیار دانشگاه تهران
  • مژگان کرم‌نیا متخصص زنان و زایمان عضو مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی و سلول‌های بنیادی صارم
  • کیانوش زهراکار استادیار دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین انجام شد. با روش نمونه‎برداری در دسترس، 30 زن باردار که از ابتدای  فروردین تا اردیبهشت 93 به بیمارستان صارم مراجعه کرده‌ بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ازجمله ملاک‌های ورود افراد به این پژوهش سن بارداری 6  تا 9ماه بود. این گروه به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس دلبستگی مادر به جنین (کرانلی، 1981) استفاده شد. گروه آزمایش در هشت جلسه یک ساعته هفته‌ای یک بار، تحت آموزش مهارت‌های دلبستگی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان دادند آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان منجر به افزایش دلبستگی مادر به جنین شده است. با توجه به اهمیت دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادران به جنین­ در دوران بارداری، می­توان با آموزش این فنون بستر لازم برای افزایش دلبستگی مادرانه را فراهم کرد.                                                                                                                                                                  .  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آموزش دلبستگی پیش از زایمان: طراحی بسته آموزشی و اثربخشی آن بر ارتباط مادر با جنین و همسر

این پژوهش با هدف افزایش رضایت زناشویی زنان باردار بر اساس آموزش دلبستگی پیش از زایمان انجام شد و روش آن از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون دوگروهی بوده است. 30 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان­  تخصصی صارم در شهر تهران که واجد شرایط شرکت در کارگاه بودند، ثبت‌نام شدند و به‌صورت تصادفی 15 نفر برای گروه مداخله و 15 نفر برای گروه کنترل وارد طرح شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه کارگاه ...

متن کامل

اثربخشی آموزش تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار

چکیده یافتن آموزش های مناسب در دوران بارداری به منظور سپری کردن بهتر این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر در زمینه آموزش تکنیک های دلبستگی برای آغاز ارتباط بین مادر و جنین و ارتقاء سلامت روان زنان باردار است. آموزش دلبستگی مادرانه مستلزم آگاهی از خصوصیات جنین، تکنیک های ایجاد دلبستگی، آموزش روش های مقابله با استرس و اضطراب و افسردگی بارداری و آگاهی از روش های فرزندپروری می باشد. هدف...

اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر - جنین و سلامت روان زنان باردار

زمینه و هدف: ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد متولدنشده، به­ عنوان دلبستگی مادر به­ جنین بیان می­ شود. این دلبستگی اولین ارتباطی است که با رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد همبستگی معناداری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به­ جنین و افزایش سلامت روان زنان باردار بود. روش­­: این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه مهار بود. جامعه...

متن کامل

دلبستگی مادر به جنین: از دوران بارداری تا پس از زایمان

Attachment is a strong bond between mother and child which could be considered an amazing and unique phenomenon. The primary relationship between a mother and her child during pregnancy is described as maternal fetal attachment. Getting attached to her child during pregnancy, a mother will be ready to initiate a joyful communication with her infant postpartum, and to allow her infant to form a ...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برمیزان دلبستگی مادر ـ جنین در مادران نخست باردار

Introduction & Objective: Maternal-fetal  attachment is a term  used to describe the relationship between a pregnant woman and her fetus .Mothers that have high maternal-fetal attachment? display more confidence in  their new role  and show better postpartum adjustment . The present study was conducted to determine the effect of training attachment behaviors on maternal-fetal attachment. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 47

صفحات  288- 281

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023