اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی درسال تحصیلی 91-90

نویسندگان

  • ابوالفضل فرید استادیار شهید مدنی اذربایجان
  • فاطمه عظیمی ندارد
  • مسعود قربانعلی پور استادیار دانشگاه ازاد خوی

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پرخاشگری به عنوان یک مشکل شدید و رو به افزایش در میان نوجوانان شناخته شده است. در حال حاضر، پرخاشگری یک مسئله اجتماعی و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به حساب می­ آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم انجام گرفت. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح  پیش ­آزمون – پس ­آزمون است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شهریار استان تهران بود...

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 30 نفر تعیین شده است. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون پیشرفت تحصیلی و آموزش مهارت حل مسأله طی هشت جلسه (2ساعته) به مدت یک ماه استفاده شد. پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ...

این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش ‌آموزان انجام شده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌ آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک در سال تحصیلی 92-91 بودند که بر طبق جدول مورگان، 68 نفر از دانش این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش ‌آموزان انجام شده است. روش ...

این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش ‌آموزان انجام شده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش‌ آموزان دختر مقطع متوسطه روستای دهک در سال تحصیلی 92-91 بودند که بر طبق جدول مورگان، 68 نفر از دانش این پژوهش با هدف، نقش آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش ‌آموزان انجام شده است. روش ...

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش­ آموزان دختر بود. روش: طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود.40 نفر از دانش ­آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر بابل که دارای اضطراب امتحان بالا بودند با روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چندمرحله­ ای تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایدهی شدند و ب...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان انجام شد. این پژوهش در بین دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر صومعه سرا با نمونه آماری 24 نفر به روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انجام شد، روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری اجتماعی ویژه دانش آموز...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود