اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی(سطوح حافظه کاری: فراشناخت،برنامه ریزی)دربهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی، حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان درریاضی

ثبت نشده
چکیده

دف اصلی پژوهش حاضر بررسـی اثربخشـی آمـوزش کارکردهـای اجرایـی در بهبـود حافظـه کـاری،نگهداری توجه، توانایی برنامه ریزی- حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نـاتوان در ریاضـی بود. برای وصول به این هدف، از بین جامعه آماری که شامل کلیه دانش آموزان ناتوان در ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مدرسه اختلالات یادگیری ویـژه شـهر بیلـه سـوار در سـال تحصـیلی 1391-92 میباشد، 32 دانش آموز ناتوان در ریاضی از میان جامعه آماری به صورت نمونه گیری تصـادفی سـاده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه محقق ساخته، آزمون هوشـی ریون، آزمون ریاضی کی مت، مقیاس حافظه ی عددی وکسلر، آزمون عملکرد پیوسـته (CPT)، آزمـون برج لندن و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی شلو بودند. داده های گـردآوری شـده بـا اسـتفاده از آزمـون تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشـان داد که بین دو گروه دانش آموزان ناتوان در ریاضی و گروه کنترل در حافظه کـاری، نگهـداری توجـه، برنامه ریزی- حل مسئله و پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنی که متغیرهـای وابسته در گروه آزمایش بعد از آموزش کارکردهای اجرایی در سه سطح حافظـه کـاری ، فراشـناخت و برنامه ریزی افزایش یافته است. بنابر یافتـه هـای ایـن مطالعـه مـی تـوان نتیجـه گیـری نمـود مداخلـه کارکردهای اجرایی، سبب بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه، برنامه ریزی- حـل مسـئله و پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان ناتوان در ریاضی می شود و می توان از آن به عنوان یک روش مداخلـه ای مـؤثر سود جست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی در حساب

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و بازی درمانی مبتنی بر توجه در بهبود حافظه کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی حساب بود. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر آزمایشی با کارآزمایی بالینی بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ناتوان در ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 بود(1...

متن کامل

اثر بخشی آموزش حافظه کاری بر کاهش مشکلات خواندن و بهبود حافظه کاری دانش آموزان نارساخوان

Background: The purpose of this study is to determine the effectiveness of working memory training on decreasing reading problems and increase of working memory of dyslexic children. This is a quasi- experimental study with a pretest/post-test experimental and without control group. The sample consisted of 15 girl students with dyslexia that selected based on research recognition criteria among...

متن کامل

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر

 هدف  از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزیش ظرفیت حافظه کاری  و  خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر بود .روش:.این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش‌ های بنیادی است. روش تحقیق شبه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیرستان های متوسطه دولتی منطقه 5 شهر تهران  در سال تحصیلی 97-96 بوده است. بر این اساس شرکت کنندگان به دوگروه آزمایش(15 نفر)  و کنترل (15 نفر)  تقسیم شدند و بر اساس ط...

متن کامل

مقایسه اثربخشی آموزش حافظه کاری و ذهن آگاهی بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و حافظه کاری بر بهزیستی تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه دوم بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوم دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 96-1395بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین- سوینی و همکاران (2012) استفاده شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود...

متن کامل

اثربخشی نرم افزار آموزش حافظه ی کاری بر کارکردهای توجه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم افزار آموزش حافظه ی کاری بر کارکردهای توجه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی است. طرح پژوهشی حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دچار اختلال یادگیری ریاضی کلاس های دوم تا ششم ابتدایی که در سال 93-92 در مدارس اختلال یادگیری استان مرکزی مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ...

متن کامل

اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات

تحقیق حاضر به منظور اثر بخشی آموزش رایانه یار حافظة کاری بر بهبود کارکردهای اجرایـی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضیات انجام گرفت. در تحقیق نیمه آزمایشی حاضـر 20 دانش آموز با اختلال ریاضیات دختر پایـه سـوم تـا پـنجم ابتـدایی بـه روش نمونـه گیـری در دسترس از مراکز اخـتلال هـای یـادگیری شـهر تهـران در سـال تحصـیلی 1390 -1391 انتخـاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایشی تق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  31- 32

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023