اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند معتاد

نویسندگان

  • خاکباز, حمید دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
  • زارع, مهدی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
  • نیک راه, ندا دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی بر افزایش تاب‌آوری مادران دارای فرزند معتاد است. روش: طرح این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. نمونه این پژوهش عبارت است از 40 نفر از مادران دارای فرزند معتاد که به‌صورت تصادفی انتخاب شده و نیمی از آنان (20 نفر) به گروه آزمایش و نیمی دیگر (20 نفر) به گروه کنترل تخصیص داده شدند. ابزار این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون. به‌منظور تحلیل داده‌ها‌، از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. یافته‌ها‌: نتایج پس‌آزمون نشان داد که میزان تاب‌آوری گروه کنترل و آزمایش با هم متفاوت است. به‌طوری‌که گروه آزمایش از تاب‌آوری بالاتری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار است. بحث: نتایج این مطالعه دلالت بر این دارد که آموزش گروهی حل مسئله اجتماعی، موجب افزایش تاب‌آوری مادران دارای فرزند معتاد می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی امید درمانی گروهی بر معناجویی و تاب آوری در مادران دارای فرزند معلول جسمی-حرکتی

مقدمه: فرزند معلول مشکلات روانی بسیاری را در اعضای خانواده به ویژه مادر ایجاد می کند. با توجه به اهمیت بهداشت روانی مادر در خانواده و جامعه، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی امید درمانی گروهی بر معناجویی و تاب آوری در مادران دارای فرزند معلول جسمی-حرکتی انجام شد. روش: در یک تحقیق شبه آزمایشی با پیش و پس آزمون , 24 مادر دارای کودک معلول جسمی –حرکتی 6 تا 8 ساله از کلینیک توانبخشی آریا، مراکز آ...

متن کامل

اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر عاطفه منفی و تاب آوری مادران دارای فرزند معلول

مقدمه: خشم، افسردگی، غم، ناامیدی، کینه توزی، لجبازی، ترس، اضطراب، احساس گناه و ناسازگاری در مادران دارای فرزند معلول به دلیل تجربه شرایط سخت و انتظارات فراتر از توانایی آنها، ممکن است با شدت بیشتری نسبت به مادران عادی، وجود داشته باشد، لذا مدیریت هیجانات، کاهش عواطف منفی و افزایش تاب آوری می‌تواند به بهبود وضعیت روانی مادران کمک کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر ع...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول

زمینه و هدف: از آنجا که وجود فرزند معلول در خانواده به عنوان یک منبع استرس، سلامت جسمی و روانی والدین به خصوص مادر را به خطر می اندازد و از سویی افزایش تاب آوری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا را افزایش می دهد، پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله با استرس بر تاب آوری مادران دارای فرزند معلول انجام گردید. روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی(با طرح پیش آزمون-پس آزمون) و با...

متن کامل

اثربخشی آموزش تاب ‌آوری بر کاهش استرس والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تاب ‌آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم بود مواد و روش ‌ها: روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت منطقه 5 شهرداری شهر تهران بود. نمونه مورد مطالعه شامل 26 مادر بود که به‌ طور در دسترس...

متن کامل

اثربخشی واقعیت درمانی بر تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان

معمولا، همه ی کودکان به بیماری­های مختلفی در طول دوره ی نوزادی و کودکی خود دچار می­شوندولی، برخی بیماری­ها نظیر سرطان شرایطی را تحمیل می­کند که زندگی روزمره و خانواده ی این کودکان  را مختل می­سازد. از آنجایی که تاب­آوری، توانایی فعالانه عمل کردن و موثر بودن به جای واکنشی عمل کردن و منفعل بودن در پاسخ به موقعیت­های استرس­آمیز است، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت­درمانی بر تاب­آوری مادران دار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 56

صفحات  185- 199

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022