اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مایکنبام در کاهش کمرویی و گوشه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهرملکشاهی

نویسنده

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از مشکلات عمده که تأثیربازدارنده ومهم برکارآمدی وپویایی کودکان ونوجوانان داردکمرویی است.کمرویی را به عنوان واکنش های منفی فرد به بودن با غریبه ها یا آشنایان سببی تعریف کرده اند. از علل عمده کمرویی شناخت های آسیب دیده یا پردازش های شناختی نابهنجار در کودکان است.یکی از مداخلات درمانی مؤثردر کاهش کمرویی کودکان بازی درمانی است.لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مایکنبام درکاهش کمرویی وگوشه گیری اجتماعی انجام شد مواد و روش ها: روش پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. که تعداد50 دانش آموز پسر سال اول ودوم دبستان که درسال تحصیلی 89-90 درشهر ملکشاهی مشغول به تحصیل بوده ، به شیوه نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای انتخاب شدند.چک لیست رفتاری کمرویی به عنوان ابزار پژوهش قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل (بازی درمانی شناختی - رفتاری) اجرا گردید و سپس داده های بدست آمده بااستفاده ازروش های آمارتوصیفی وآمار استنباطی تحلیل کوواریانس(ANCOVA)موردتحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش: جهت بررسی اثربخشی مداخلات درمانی مایکنبام در کاهش کمرویی وگوشه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که دو گروه در شرایط پیش از درمان تفاوت قابل توجهی در میزان کمرویی وگوشه گیری اجتماعی نداشتند.درحالی که پس از مداخله(بازی درمانی مایکنبام) مقدارF(69.247) مشاهده شده در سطح 05/0 معنی‌دار است. همچنین میانگین نمره ی کلی کمرویی وگوشه گیری اجتماعی براساس چک لیست رفتاری کمرویی درتمام شاخص ها،پس از انجام بازی درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری مایکنبام نسبت به قبل از انجام مداخله،معنادار است( 05/0P< ). بحث ونتیجه گیری: بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مایکنبام دردرمان وکاهش کمرویی وگوشه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی مؤثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی دختر و پسر انجام گردید. روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش اموزان  پایه اول، دوم و سوم دختر و پسر به تعداد 1875 نفر در سال تحصیلی 90-89 بود. به همین منظور تعداد 50 نفر دانش آموز پسر و دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چ...

متن کامل

تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی دختر و پسر انجام گردید. روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش اموزان  پایه اول، دوم و سوم دختر و پسر به تعداد 1875 نفر در سال تحصیلی 90-89 بود. به همین منظور تعداد 50 نفر دانش آموز پسر و دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چ...

متن کامل

تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری مایکنبام بر کمرویی کودکان دبستانی دختر و پسر انجام گردید. روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش اموزان  پایه اول، دوم و سوم دختر و پسر به تعداد 1875 نفر در سال تحصیلی 90-89 بود. به همین منظور تعداد 50 نفر دانش آموز پسر و دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چ...

متن کامل

تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش آموزان

چکیده مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان در شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان‌های پسرانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 90- 89 تشکیل می...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 6

صفحات  96- 105

تاریخ انتشار 2013-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023