اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایة دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعة موردی)

نویسندگان

  • لیلا فتح اله پور
  • هوشنگ مهدویان
  • پریچهر احمدی
چکیده

هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی  اثربخشی روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظوریک نفر دانش­آموز پسر ویک نفر دانش­آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به روش چند حسی فرنالد آموزش داده شدند. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایة منفرد به انجام رسید در راستای آن 20 جلسة آموزش با پیگیری دو ماهه و سه ماهه اجرا شد و به منظور ارزیابی پیشرفت این کودکان از آزمون خواندن و نارساخوانی نما استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد آزمودنی­ها پیشرفت کرده­اند و این پیشرفت در پیگیری دو ماهه و سه ماهه پایدار بود. پیشنهاد می­شود در پژوهش­های آتی از گروه­های سنی دیگر و مقاطع تحصیلی دیگر استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارساخوانی دانش آموزان پایه دوم ابتدائی شهر تبریز (مطالعه موردی)

هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی  اثربخشی روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظوریک نفر دانش­آموز پسر ویک نفر دانش­آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به روش چند حسی فرنالد آموزش داده شدند. پژوهش حاضر در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه منفرد به انجام رسید در راستای آن 20 جلسه آموزش با پیگیری دو ماهه و سه ماهه اجرا شد و ...

متن کامل

مقایسه ی اثربخشی نورفیدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی

هدف از انجام این پژوهش مقایس هی اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک و روش چند حسی فرنالدروی هوش کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظور دو نفر دانشآموز پسر و دو نفر دانشآموز دخترنارساخوان به صورت نمونهگیری در دسترس از مراکز پنج گانه اختلالات یادگیری تبریز انتخاب شدند و بهصورت تصادفی به دو گروه دو نفری (یک نفر دختر و یک نفر پسر) تقسیم شدند. گروه اول آموزشنوروفیدبک و گروه دوم آموزش فرنالد دریافت نمود...

متن کامل

مقایسه ی اثربخشی نورفیدبک و روش چند حسی فرنالد بر هوش کودکان مبتلا به اختلال نارساخوانی

هدف از انجام این پژوهش مقایس هی اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک و روش چند حسی فرنالدروی هوش کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظور دو نفر دانشآموز پسر و دو نفر دانشآموز دخترنارساخوان به صورت نمونهگیری در دسترس از مراکز پنج گانه اختلالات یادگیری تبریز انتخاب شدند و بهصورت تصادفی به دو گروه دو نفری (یک نفر دختر و یک نفر پسر) تقسیم شدند. گروه اول آموزشنوروفیدبک و گروه دوم آموزش فرنالد دریافت نمود...

متن کامل

مقایسه اثربخشی نوروفیدبک و روش چند حسی فرنالد بر درمان اختلال نارساخوانی.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک و روش چند حسی فرنالد روی کودکان مبتلا به نارساخوانی بود. بدین منظور سه نفر دانش آموز پسر و سه نفر دانش-آموز دختر نارساخوان به صورت نمونه گیری در دسترس از مراکز پنجگانه تبریز انتخاب شدند؛ وبه صورت تصادفی به سه گروه دو نفری (یک نفر دختر و یک نفر پسر)تقسیم شدند. گروه اول هم درمان نوروفیدبک دریافت نمود و هم درمان فرنالد (به صورت یک جلسه در ...

15 صفحه اول

اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی

زمینه و هدف: خواندن یکی از اساسی ­ترین مهارت­ های مورد نیاز در عصر حاضر است. بدیهی است که بروز اختلال در آن می­ تواند مشکلات زیادی را برای فرد مبتلا ایجاد کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روش آموزشی دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی انجام شد. روش: این پژوهش نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­ آزمون- پس ­آزمون با گروه کنترل بود. نمونه­ای شامل 30 دانش ­آموز نارساخوان پسر پایه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  135- 157

تاریخ انتشار 2012-08-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022