اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بربهبود رضایت زناشویی زوجین و کنترل رفتار خانواده

نویسنده

  • نصیرالدین جاویدی  مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود رضایت زناشویی زوجین و کنترل رفتار خانواده بود. بدین منظور 60 نفر(30زوج) از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره زندگی نوین در شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه با حجم مساوی (15 زوج) گمارده شدند. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، و پرسشنامه عملکرد سنجش خانواده استفاده شد. جلسات درمانی به مدت 8 جلسه 2 ساعته در 8 هفته متوالی برای گروه آزمایش اعمال شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین زوجین گروه های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای کنترل رفتار و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر زوج درمانی هیجان مدار (EFCT) بر بهبود رضایت زناشویی و بهبود کنترل رفتار خانواده در زوجین تأیید شد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مداخلات زوج درمانی هیجان مدار با تاکید بر سبک های دلبستگی باعث افزیش رضایت زناشویی زوجین و بهبود کنترل رفتار خانواده در زوجین شده است. در واقع ارتباط صحیح بین اعضای خانواده سبب افزایش کارایی و کنترل رفتار خانواده شده و زوجین واکنش متفاوتی به تعارضات زناشویی خود نشان دادند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان طرح‏واره‏درمانی هیجان‏مدار بر رضایت زناشویی زوجین مراجعه‏کننده به کلینیک به علت مشکلات زناشویی است. این پژوهش با طرح پژوهشی نیمه‏آزمایشی، در دو گروه آزمایش(12 زوج) و کنترل (12 زوج) که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، انجام شد. در دو مرحله رضایت زناشویی انریچ بر روی آن‏ها اجرا شد و از تحلیل کوواریانس چند متغیری جهت تحلیل ...

متن کامل

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار گروهی بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی

چکیده در  پژوهش حاضر  به بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار  (EFCT )   بر سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی پرداخته شد . جامعه آماری شامل 30 نفر از زنان مراجعه کننده به موسسه خصوصی مشاوره در تهران میباشد که برای حل تعارضات زناشویی مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی همراه گروه آزمایش و گروه کنترل با پیش آزمون و پس آزمون  است . ابزار گردآوری داده...

متن کامل

اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش رضایت جنسی زوجین

چکیده هدف: این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر افزایش رضایت جنسی زوجین انجام شده است روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است و حجم نمونه شامل 60 نفر(30زوج)می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه 25 جمله‌ای رضایت جنسی می باشدابتدا از شرکت کنندگان پیش آزمون گرفته شد سپس طرح ...

متن کامل

بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFT ) بر افزایش سازگاری زناشویی و ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ، تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFT ) برافزایش سازگاری و ارتقای سلامت جسمی و روانشناختی زوجین نابارور بود . روش کار: طرح پژوهش ، از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون ، پس آزمون بود .به این منظور ، تعداد 60 زوج (120 نفر) نابارور شهر کرمانشاه به صورت نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی 30 زوج (60 نفر) در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند . ابتدا زوجین به پر...

متن کامل

مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روان شناختی زوجین ناسازگار و درگیرخیانت

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی روان شناختی زوجین ناسازگار و درگیرخیانت انجام شد. روش کار: روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجراء، آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون، با یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوج های داوطلبی بود که به فراخوان اعلام شد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره شماره ی 2

صفحات  65- 78

تاریخ انتشار 2014-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023