اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر درمان PTSD ناشی از خیانت همسر

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR)   بر درمان  PTSD  ناشی از خیانت همسر به انجام رسیده است . در این پژوهش به دلیل دسترسی نداشتن به کل جامعه از روش نمونه منفردونمونه در دسترس استفاده شد ودرمان  emdr درهشت مرحله بر روی دو خانم  با مشکل خیانت همسرم انجام شد درمان،پنج جلسه 45 دقیقه ای به طول انجامیدوآزمودنیها درسه مرحله خط پایه، مداخله، و پیگیری به وسیله پرسشنامه های افسردگی بک و صمیمیت زوجین و پرسشنامه استرس پس از سانحه مورد بررسی قرار گرفتند. داده هاو فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.با توجه به داده های بدست آمده از بررسی نتایج آزمونها، با تغییر مرحله از خط پایه به مرحله مداخله درمانی، میزان تغییر با توجه به روند یا شیب نمودارکاهش پیوسته ای را تا جلسه آخر درمان در میزان ptsd نشان داده است و در مرحله پیگیری این کاهش در سطح تغییرات همچنان دیده می شود. با توجه به نتایج ارایه شده ،میزان افسردگی در هردو مراجع از نظرآماری کاهش معنی داری رادر جلسه آخر درمان نسبت به مرحله خط پایه نشان میدهد. نمرات پرسشنامه صمیمیت زوجین، افزایش رابا شیب ملایم از سطح نشان میدهد. نتیجه گیری:درمان مبتنی بر حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش علائم استرس پس از سانحه ناشی از خیانت همسر و افسردگی و همچنین افزایش صمیمیت زوجین که از خیانت یکی از زوجین دچار آسیب شده است موثر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر روی کم خوابی نوع اول شب

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شیوه درمانی EMDR که توسط فرانسین شاپیرو (1998) مطرح شده بر روی کم خوابی نوع اول شب، اجرا شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از طرح علی مقایسه ای استفاده شد.نمونه شامل 60 نفر بیمار مبتلا به کم خوابی از نوع اول شب، در محدوده سنی 25 تا 50 سال و محدوده تحصیلی دیپلم تا فوق لیسانس از هر دو جنس (30 زن و 30 مرد) بودند. که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند....

متن کامل

اثربخشی شیوه درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر روی کم خوابی نوع اول شب

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شیوه درمانی emdr که توسط فرانسین شاپیرو (1998) مطرح شده بر روی کم خوابی نوع اول شب، اجرا شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از طرح علی مقایسه ای استفاده شد.نمونه شامل 60 نفر بیمار مبتلا به کم خوابی از نوع اول شب، در محدوده سنی 25 تا 50 سال و محدوده تحصیلی دیپلم تا فوق لیسانس از هر دو جنس (30 زن و 30 مرد) بودند. که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند....

متن کامل

اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) بر بهبود علائم اختلالات اضطرابی دانش‌آموزان آزار دیده جنسی

هدف پژوهش، تعیین اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر بهبود اختلالات اضطرابی دانش‌آموزان آزاردیده جنسی بود. روش پژوهش، از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. به این منظور، 14 نوجوان دختر آزاردیده جنسی با دامنه سنی 12 تا 18 سال به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. داده‌ها در مرحله پیش‌آزمون با استفا...

متن کامل

اثربخش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد(emdr)در اختلال استرس پس ازضربه(ptsd) مزمن رزمندگان

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد، در اختلال استرس پس از ضربۀ مزمن بود. جامعۀ آماری، همۀ رزمندگان بستری و دارای پروندۀ روانپزشکی در بیمارستان سلمان یاسوج بود که تشخیص اختلال مزبور را دریافت کرده بودند. 32 نفر از این جامعه، به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفرۀ آزمایش و گواه گمارده شدند. سپس آموزش حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پر...

متن کامل

اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه های اختلال فوبی خاص

با توجه به اینکه بعضیاز فوبی های خاص به همان شیوه ی اختلال استرس پس از سانحه به وجود می آیند، ایناحتمال مطرح است که بتوان فوبی های خاص را نیز به شیوه ی حساسیت زدایی از طریقحرکات چشم و پردازش مجدد درمان کرد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمانحساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر کاهش نشانه های اختلال فوبی خاصبود. پژوهش حاضر یک بررسی تک موردی از نوع خطوط پایه چندگانه بود که بر...

متن کامل

اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (emdr)) برکاهش نشانه های اختلال فوبی خاص

مطالعات انجام شده در طول دو دهه ی اخیر نشان داده که درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد، درمانی مفید برای اختلال استرس پس از سانحه است. با توجه به اینکه بعضی از فوبی های خاص نیز به همان شیوه ی اختلال استرس پس از سانحه به وجود می آیند، این احتمال مطرح است که بتوان فوبی های خاص را نیز به همان شیوه درمان کرد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چش...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2017-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021