اثربخشی مداخله‌ی بهنگام خانواده- محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب ‌شنوایی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با تولد کودک دارای ناتوانی، والدین با چالش‌های بسیاری مواجه می‌‌شوند. به طور کلی والدین کودکان با ناتوانی در مقایسه با والدین کودکان عادی استرس بیشتری دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله بهنگام خانواده-محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی انجام شد. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل  بود. حجم نمونه 32  مادر بودند که از میان  همه‌ی مادران کودکان با آسیب شنوایی شهر شیراز در سال تحصیلی 94-1393 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جاگماری شدند، به طوری که هر گروه 16 نفر بود. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه نشانگان استرس خدایاری‌فرد و پرند(1385)  استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک‌متغیره و چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات نشانگان استرس و خرده‌مقیاس‌های آن ( نشانه‌های جسمی، نشانه‌های  عاطفی، نشانه‌های شناختی و نشانه‌های رفتاری) در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است (05/0P <  ). نتیجه‌گیری: در واقع یافته‌ها نشان‌دهنده این بود که مداخله بهنگام خانواده-محور سبب بهبود نشانگان استرس در مادران کودکان با آسیب شنوایی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی مداخله ی بهنگام خانواده- محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی

زمینه و هدف: با تولد کودک دارای ناتوانی، والدین با چالش های بسیاری مواجه می شوند. به طور کلی والدین کودکان با ناتوانی در مقایسه با والدین کودکان عادی استرس بیشتری دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله بهنگام خانواده-محور بر نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی انجام شد. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل  بود. حجم نمونه 32  مادر بودند که از میا...

متن کامل

اثربخشی مداخله ی بهنگام خانواده- محور بر سلامت عمومی و نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله بهنگام-خانواده محور بر سلامت عمومی و نشانگان استرس مادران کودکان با آسیب شنوایی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه ی مادران کودکان با آسیب شنوایی زیر 5 سال در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 32 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و ...

تأثیر مداخله بهنگام خانواده محور بر نشانگان استرس مادران کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه: والدین کودکان مبتلا به اوتیسم به دلیل شرایط خاص فرزندانشان با استرس شدیدی مواجه و دچار مشکلات روان شناختی می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله بهنگام خانواده محور بر نشانگان استرس مادران کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش ها: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم شهر کرمانشاه بود. از بین جا...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی

آموزش مهارت‌های ارتباطی در جستجوی کاهش خطر زندگی زناشویی در آینده و پیشگیری از توسعه مشکلات است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر عملکرد خانواده مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی شهر شیراز بوده است. پژوهش حاضر به‌صورت شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل120نفر از مادران کودکان با آسیب جسمی- حرکتی شهر شیراز بودند...

متن کامل

اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده محور بر مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان مبتلا به نشانگان داون

مقدمه: کودکان مبتلا به نشانگان داون در مهات‌های حرکتی مشکلات فراوانی دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش یکپارچگی حسی خانواده‌محور بر بهبود مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان مبتلا به نشانگان داون  بود.  روش: روش پژوهش شبه‌آزمایشی (طرح پیش‌آزمون پس آزمون با گروه کنترل) بود. از میان والدین دارای فرزند مبتلا به نشانگان داون 5 تا 8 ساله، 30 والد با روش نمونه‌گیری...

متن کامل

بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین بر تنهایی و ناامیدی کودکان با آسیب شنوایی

Objective: The aim of this research was to determine the effectiveness of child- centered play therapy with approach Axline training on hopelessness and loneliness in children with hearing impairment Method: The research method was quasi-experimental with pre-test and posttest design and control group. The population of this research of female students with hearing impairment studying at pri...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  81- 93

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021