اثربخشی مداخله فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف: هدفپژوهش، اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان می­باشد. روش: برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به‌عنوان نمونه انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در 3 گروه 22 نفره تحت مداخله آموزش‌های ذهن آگاهی و یادگیری خود تنظیمی و گروه کنترل قرار گرفتند. دو گروه آزمایشی طی 8 جلسه تحت آموزش‌های ذهن‌اگاهی و خود تنظیمی قرار گرفته و سپس آزمون اضطراب امتحان یک‌ماه  پس از اتمام جلسات به‌طور همزمان در هر 3 گروه اجرا گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­ی اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (2006) استفاده شد. تحلیل داده­ها از طریق آزمون­ تی گروه‌های مستقل، تحلیل واریانس یک‌راهه و تعقیبی توکی انجام گردید. یافته­ها: یافته­های پژوهش نشان داد که ارائه آموزش­های ذهن‌آگاهی و یادگیری خودتنظیمی به دانشجویان بر کاهش اضطراب امتحان آنان مؤثر می­باشد و آموزش ذهن­آگاهی نسبت به آموزش­های یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب دانشجویان دارای اثربخشی بیشتری است.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدفپژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن­آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر می­باشد. برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به عنوان نمونه انتخاب و سپس به...

هدفپژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن­آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر می­باشد. برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به عنوان نمونه انتخاب و سپس به...

هدفپژوهش، مقایسه اثربخشی آموزش فنون مبتنی بر ذهن­آگاهی و یادگیری خودتنظیمی بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر می­باشد. برای تحقق این هدف روش پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی و جامعه­ی آماری،کلیه دانشجویان دختر مرکز آموزش عالی زینب کبری کازرون به تعداد 193 نفر بوده­اند؛ از این تعداد به روش نمونه­گیری هدفمند 66 نفر از دانشجویانی که دارای اضطراب امتحان بالا شناخته شدند به عنوان نمونه انتخاب و سپس به...

هدف پژوهش حاضرتعیین میزان اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر بود. جامعه آماری همه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه (دولتی) شهرستان قدس بودندکه با استفاده از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای 90 نفر از این دانش‌آموزان انتخاب شدند. سپس آزمودنیها مقیاس امتحان اسپیلبرگر(1995) را تکمیل نمودند.30 نفر از دانش‌آموزانی که نمرات اضطراب امتحان بالا داشتند، انتخاب و...

زمینه وهدف: با توجه به شیوع بالای اضطراب امتحان و همچنین تاثیر منفی آن  بر روی عملکرد پیشرفت تحصیلی؛ تاکنون شیوه های مختلفی از مداخله های روان شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش فنون مبتنی برذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان انجام گردید. مواد و روشها: پژوهش حاضر پس از گمارش تصادفی 11 نفر آزمودنی در گروه آزمایشی که در معرض آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگا...

زمینه و هدف : در پژوهش‌های روان‌درمانی ذهن‌آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس روی کاهش نشانه‌های افسردگی دانشجویان انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه شبه‌تجربی 40 دانشجوی دختر مبتلا به افسردگی در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان به صورت در دسترس و غیرتصادفی در دو گروه 20 نفری کنتر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود