اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی دیکته‌یار بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا

نویسندگان

چکیده

 هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه‌ای دیکته‌یار و اثربخشی آن بر بهبود مشکلات حافظه‌دیداری و شنیداری دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری املا بود. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و دو‌گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه‌ی دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 می‌شد. نمونه شامل 39 نفر بود که از این تعداد به تصادف، 20 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. به مدت 15 جلسه گروه آزمایش با چندرسانه‌ای دیکته‌یار و گروه کنترل با روش متداول آموزش دیدند. جهت تشخیص این دانش‌آموزان در مرکز ناتوانی‌های یادگیری از مقیاس تجدیدنظر‌شده‌ی وکسلر، مصاحبه‌ی بالینی و آزمون املا استفاده شده بود. برای گردآوری داده‌ها از آزمون املا و جهت تحلیل داده‌ها از آزمون U ‌من‌ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد دانش‌آموزانی که با چندرسانه‌ای دیکته‌یار آموزش دیدند نسبت به دانش‌آموزانی که به روش متداول آموزش دیدند به صورت معناداری بهبود بیشتری در مشکلات حافظه دیداری و شنیداری داشتند(001/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی چندرسانه ای آموزشی دیکته یار بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا

هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه ای دیکته یار و اثربخشی آن بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا بود. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه ی دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 می شد. نمونه شامل 39 نفر بود که از این تعداد به تصادف، 20 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر د...

متن کامل

تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر

هدفپژوهشحاضرتولیدچندرسانه ایدیکته یارواثربخشیآنبربهبودمشکلاتحافظه دیداریو شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانناتواندریادگیریاملاصورت گرفته است. طرحپژوهش،نیمهآزمایشیودوگروهیباپیش آزمون وپس آزمون وجامعه یآماریپژوهششاملدانش آموزان ناتوان در یادگیریپایه یدومابتدایی مدرسه بهزیستیشهرشبستردرسـالتحصیلی94-95می شد.  نمونهشامل16نفربودکهازاینتعدادبهتصادف،8  نفر درگروهآ...

متن کامل

تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر

هدفپژوهشحاضرتولیدچندرسانه ایدیکته یارواثربخشیآنبربهبودمشکلاتحافظه دیداریو شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانناتواندریادگیریاملاصورت گرفته است. طرحپژوهش،نیمهآزمایشیودوگروهیباپیش آزمون وپس آزمون وجامعه یآماریپژوهششاملدانش آموزان ناتوان در یادگیریپایه یدومابتدایی مدرسه بهزیستیشهرشبستردرسـالتحصیلی94-95می شد.  نمونهشامل16نفربودکهازاینتعدادبهتصادف،8  نفر درگروهآ...

متن کامل

تاثیر چند رسانه ای آموزش دیکته یار بر بهبود حافظه دیداری و شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا پایه دوم مدرسه بهزیستی شهرستان شبستر

هدفپژوهشحاضرتولیدچندرسانه ایدیکته یارواثربخشیآنبربهبودمشکلاتحافظه دیداریو شنیداری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزانناتواندریادگیریاملاصورت گرفته است. طرحپژوهش،نیمهآزمایشیودوگروهیباپیش آزمون وپس آزمون وجامعه یآماریپژوهششاملدانش آموزان ناتوان در یادگیریپایه یدومابتدایی مدرسه بهزیستیشهرشبستردرسـالتحصیلی94-95می شد.  نمونهشامل16نفربودکهازاینتعدادبهتصادف،8  نفر درگروهآزمایشو8نفردرگروهکنترلجایـگزینشدند....

متن کامل

اثربخشی توان بخشی شناختی بر بهبود حافظه فعال شنیداری و دیداری در اختلال وسواسی- جبری

Background: Regarding the prevalence of obsessive-compulsive disorder of all ages and its adverse effects in childhood and adolescence, it is absolutely necessary to review and evaluate new therapies with low complications and appropriate treatment effects. The purpose of the present study was to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation on improving the auditory and visual workin...

متن کامل

اثر بخشی بازی درمانی بر بهبود توجه دیداری در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا

چکیده هدف: توجه دیداری از مهارت ها و توانایی های مهم است که هر یک از دانش آموزان جهت طی نمودن مقاطع تحصیلی ملزم به داشتن آن هستند که این مهارت در دانش آموزان مبتلابه ناتوانی یادگیری املا دچار نقص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بازی درمانی بر بهبود توجه دیداری در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا در مطالعهٔ مورد منفرد بود.روش بررسی: شرکت کنندگان پژوهش حاضر سه دانش آموز مراجعه کننده به کل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 34

صفحات  24- 41

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022