اثرجایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه درجیره بعد از تولک بری مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی جایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک، از 200 قطعه مرغ لگهورن از هیبرید های‌لاین 36- w در سن 102 هفته استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی و پنج تکرار و تعداد هشت قطعه مرغ درهرتکرارانجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 100 درصدی منبع پروتئینی از کنجاله سویا؛ 25 درصد منبع پروتئین کنجاله شاهدانه + 75 درصد منبع پروتئین کنجاله سویا؛ 50 درصد منبع پروتئین کنجاله شاهدانه+50 درصد منبع پروتئین کنجاله سویا؛ 75 درصد منبع پروتئین کنجاله شاهدانه‌+ 25 درصد منبع پروتئین کنجاله سویا و 100 درصد منبع پروتئین کنجاله شاهدانه بود. طول دوره آزمایش 12 هفته شامل سه دوره چهار هفته‌ای بود. یافته‌ها نشان دادند درصد تولیدتخم و خوراک مصرفی ووزن توده تخم مرغ در تیمارهایی که 100 درصد کنجاله شاهدانه مصرف کردند بالاتر و این اختلاف نسبت به تیمارهای حاوی 100درصد سویا معنی‌دار بود (05/0>P). با افزایش سطح جایگزینی کنجاله شاهدانه ارتفاع سفیده، شاخص رنگ زرده، درصد وزن زرده ودرصد پوسته، بطور معنی‌داری نسبت به گروه حاوی100 درصد کنجاله سویا افزایش پیدا کرد. استفاده از کنجاله شاهدانه غلظت کلسترول و تری‌گلیسرید و LDL خون را کاهش داد. بنابراین با توجه به بهبود عملکرد و کیفیت تخم و کاهش هزینه تولید تخم مرغ و کاهش کلسترول در مرغ‌های تخم‌گذار تجاری بعد از تولک جایگزینی کنجاله سویا با شاهدانه در سطوح 75 و 100 درصد پیشنهاد می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم فیتاز آزمایشی با استفاده از تعداد 288 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین W36در سن 60هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی بصورت فاکتوریل (6×3 ) و با 4 تکرار انجام شد. عوامل شامل 6 سطح جایگزینی کنجاله کلزا (0،20،40،60،80 و100 درصد)و سه روش استفاده از آنزیم(بدون آنزیم، باآنزیم با تصحیح و با آنزیم بدون تصحیح) بود.آزمایش در سه دوره 28 روزه انجام شد. م...

متن کامل

تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا با و بدون آنزیم فیتاز آزمایشی با استفاده از تعداد 288 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36در سن 60هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی بصورت فاکتوریل (6×3 ) و با 4 تکرار انجام شد. عوامل شامل 6 سطح جایگزینی کنجاله کلزا (0،20،40،60،80 و100 درصد)و سه روش استفاده از آنزیم(بدون آنزیم، باآنزیم با تصحیح و با آنزیم بدون تصحیح) بود.آزمایش در سه دوره 28 روزه انجام شد. مص...

متن کامل

جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش در گاوهای شیری: عملکرد و پیامدهای اقتصادی

هدف از این پژوهش، بررسی جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش در گاوهای شیری بر تولید شیر، ترکیب شیر و پیامدهای اقتصادی آن بود. بدین منظور، 44 رأس گاو شیرده با میانگین روزهای شیردهی 39±193 و میانگین تعداد زایش 1/4±1/3 به‌صورت تصادفی به دو تیمار آزمایشی (جیره شاهد (جیره حاوی کنجاله سویا) و جیره حاوی نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش (حاوی 0/75 درصد ماده خشک جیره منبع ن...

متن کامل

بررسی اثرجایگزینی کنجاله بادام بر خصوصیات ویسکوالاستیک کیک برنجی

به منظور بررسی اثر جایگزینی کنجاله بادام بر خواص ویسکو الاستیک کیک برنجی آزمون رهایی تنش انجام گرفت .پس از آماده سازی نمونه، آزمایش رهایی تنش با استفاده از دستگاه بافت سنج انجام گردید .ثابت های مربوط به مدل پلگ-نورمند و ماکسول تعمیم یافته برای متغیر های مورد نظر محاسبه شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کرنش مقدارK1 و K2 و نیروهای کاهشی افزایش یافت از این رو کیک برنجی در کرنش های بالا از درج...

متن کامل

اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبورعسل

به منظور ارزیابی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل پروتئینی روی میزان تولید تخم، لارو و عسل از 20 کندوی زنبور عسل استفاده شد. ابتدا رکوردگیری صفات (میزان تولید تخم، لارو و عسل) انجام شد. سپس در 4 دوره 21 روزه به دنبال هم زنبورها با مکمل شاهد (بر پایه کنجاله سویا 1/13%، عسل 3/3%، پودر شکر 4/65%، شیر خشک کم چرب 2%، زرده تخم مرغ 8/0%، مخمر نانوایی 2%، آب 1/13%، سرکه سیب 3/0%، مکمل TN...

متن کامل

کنجاله گلرنگ بعنوان یک منبع پروتئینی در جیره های غذایی طیور

دو آزمایش برای ارزشیابی مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ د ر جیره و اثر آن بر روی رشد و بازده غذایی جوجه مرغ و جوجه بوقلمون انجام گرفت . درآزمایش اول مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ (0‘24‘66و100 درصد) جایگزین سوژا دریک جیره نیمه خالص برای جوجه های مرغ گردید. در دوتیمار دیگر‘ جوجه ها همچنین از کنجاله استخراج شده توسط متانول و عصاره تغلیظ شده آن تغذیه شدند . در آزمایش دوم‘ مقادیر مختلف کنجاله گلرنگ (0‘25‘50‘7...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 4

صفحات  801- 810

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022