اثرهای ایزوپروپیل 2‘ 4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید و نفتالین استیک اسید بر اندازه و جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی

نویسندگان

  • مجید راحمی
  • محمد مقدس
چکیده

این پژوهش جهت تعیین اثر ایزوپروپیل استر 2‘ 4 – دی و نفتالین استیک اسید (NAA) بر اندازه میوه جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی جهرم‘ در شهرستان جهرم انجام گردید. جهت تعیین اثر 2‘4 – دی بر روی اندازه میوه‘ درختان 7 ساله نارنگی محلی جهرم توسط 2‘ 4 – دی در غلظت های 0‘ 4‘ 8 و 12 میلی گرم در لیتر محلول پاشی شدند. بیشترین میزان محصول و بزرگترین اندازه میوه از محلول پاشی با 2‘ 4 – دی در غلظت 12 میلی گرم در لیتر بدست آمد. در کیفیت میوه بجز ویتامین "ث" تأثیر معنی داری ایجاد نشد. ریزش قبل از برداشت یکی از جدی نارنگی محلی جهرم می باشد. بدین منظور درختان 8 ساله یکنواخت نارنگی محلی جهرم با 2‘ 4 – دی در غلظت های 0‘ 8‘ 16 و 24 و NAA در غلظت های 15 و 30 میلی گرم در لیتر در تاریخهای اول و پانزدهم دیماه 1374 محلول پاشی شدند. محلول پاشی NAA در غلظت 30 میلی گرم در لیتر در تاریخ پانزدهم دیماه در مقام مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش ریزش میوه به میزان 56 درصد گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد فرآیند فتوکاتالیستی Ag-ZnO/UV-Cدر تجزیه سم 2, 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید در محلول های آبی

Introduction: A variety of pesticides is used to combat weeds. Check-resistant residues of contaminants in drinking water resources have detrimental effects on human health and on environment. In recent years, advanced oxidation methods o remove toxins from the environment, particularly the aquatic environment is further considered. Methods: In this study, samples adding different concentrat...

متن کامل

اثر اکسین های 2,4-D و نفتالین استیک اسید (NAA) در اندازه و کیفیت میوه نارنگی انشو (.Citrus unshiu L)

کوچک بودن اندازه میوه نارنگی، همیشه برای تولید کنندگان یک مشکل جدی محسوب شده و بازارپسندی میوه را به شدت کاهش می دهد. در این آزمایش، به منظور افزایش اندازه میوه، درختان نارنگی انشو(Citrus unshiu) پیوند شده روی پایه نارنج (Citrus aurantium) در سال پرمحصول در پایان ریزش فیزیولوژیکی میوه (ریزش میوه های جوان با قطر 2-0.5 سانتی متر در خرداد)، با دو نوع اکسین مصنوعی دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-D، غ...

متن کامل

بررسی اثر جیبرلیک اسید و 2، 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید بر تشکیل میوه بادمجان در شرایط عدم گرده افشانی

به منظور بررسی اثرات مواد تنظیم کننده رشد 2، 4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید با غلظت های (0-2-4) میلی گرم بر لیتر و جیبرلیک اسید با غلظت های (0-20-40) میلی گرم بر لیتر بر میزان تشکیل میوه در دو رقم از بادمجان با نام های یلدا و lsf 550 ، آزمایشی در شرایط عدم گرده افشانی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. نتایج نشان داد که در رقم یلدا بیشترین تعداد گل، تعداد میوه و تعد...

15 صفحه اول

تأثیر کاربرد برگی نفتالین استیک اسید و سولفات پتاسیم بر ویژگی‌های کمی و کیفی نارنگی رقم پرل تانجلو

تغذیه درختان میوه و استفاده از تنظیم­کنندهای رشد مناسب، می­تواند در کمیت و کیفیت میوه درختان نقش موثری داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر نفتالین استیک اسید (در غلظت­های 0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) و سولفات پتاسیم (در غلظت­های 0، 5/0 و 1 %) بر میزان محصول و کیفیت میوه نارنگی رقم پرل تانجلو بود. این پژوهش در سال 1394 در یک باغ تجاری در حومه شهرستان دزفول با 12 تیمار و سه تکرا...

متن کامل

تجزیه فتوکاتالیستی علف کش 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول ‌های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم

Background and purpose: Among the numerous chemicals utilized in agriculture, 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is widely used to control weeds. This herbicide is considered as a carcinogen and high toxic pollutant which is very difficult to remove due to its biological and chemical stability. This study aimed at photocatalytic degradation of 2,4-D using indium oxide nanoparticles in the p...

متن کامل

اثر اکسین های ۲,۴-d و نفتالین استیک اسید (naa) در اندازه و کیفیت میوه نارنگی انشو (.citrus unshiu l)

کوچک بودن اندازه میوه نارنگی، همیشه برای تولید کنندگان یک مشکل جدی محسوب شده و بازارپسندی میوه را به شدت کاهش می دهد. در این آزمایش، به منظور افزایش اندازه میوه، درختان نارنگی انشو(citrus unshiu) پیوند شده روی پایه نارنج (citrus aurantium) در سال پرمحصول در پایان ریزش فیزیولوژیکی میوه (ریزش میوه های جوان با قطر 2-0.5 سانتی متر در خرداد)، با دو نوع اکسین مصنوعی دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-d، غ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021