اثر آنتاگونیستی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست بر علیه باکتری های بیماری زا

نویسندگان

  • حسین سمیع الادب,
  • دکتر عزت الله قائمی,
  • دکتر نورامیرمظفری,
  • نادر جندقی,
چکیده

زمینه و هدف: پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی روی سلامت انسان دارند. باکتری های لاکتیک نقش مهمی در تولید و نگهداری مواد غذایی تخمیری و تهیه محصولات پروبیوتیکی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست های محلی استان گلستان بر علیه پاتوژن های شایع دستگاه گوارش انجام گردید.روش بررسی: در این مقاله توصیفی اثر ضد باکتریایی 96 سویه باکتری لاکتیک جدا شده از 34 نمونه ماست محلی بر علیه 7 گونه مهم پاتوژن های گوارشی به خصوص شیگلا دیسانتریه، یرسینیا انتروکولیتیکا، اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم با دو روش انتشار در آگار به کمک دیسک و روش چاهک با استفاده از محلول روئی تهیه شده از محیط کشت باکتری ها بررسی گردید. قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسک و چاهک اندازه گیری شد و به منظور کاهش خطا، هر آزمون حداقل سه بار تکرار گردید و میانگین قطر هاله عدم رشد روی محیط مولرهینتون آگار اندازه گیری و ثبت شد و خاصیت آنتاگونیستی باکتری های لاکتیک با هم مقایسه گردید.یافته ها: بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به گونه های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوکوکوس لاکتیس در روش چاهک بود و حداکثر میانگین قطر هاله عدم رشد آنها 18 میلی متر ارزیابی شد. بیشترین و کمترین اثر مهاری بر علیه باکتری های پاتوژن به ترتیب روی یرسینیا انتروکولیتیکا و باسیلوس سرئوس مشاهده شد.نتیجه گیری: گونه های هر دو جنس لاکتوباسیلوس و لاکتوکک اثر مهاری مناسبی روی باکتری های بیماری زا روده نشان دادند، ولی لاکتوباسیل های موجود در ماست های محلی استان گلستان نسبت به لاکتوکک ها توانایی بیشتری در مقابله با پاتوژن ها از خود نشان دادند و این اثر مهاری روی یرسینیا انتروکولتیکا مشهودتر بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر آنتاگونیستی لاکتوباسیل‌های جدا شده از خاک محل فرآوری ماست محلی بر علیه باکتری‌های بیماری‌زا

Background: Lactic acid bacteria interfere to improve the taste of food products and and to prevent the growth of food spoilage organisms and pathogens with producing antimicrobial substances called bacteriocin. To study the antagonistic effect of isolated Lactobacillus from soil where native yogurt is processed against pathogenic bacteria is the purpose of this study. Methods: In this cross-s...

متن کامل

شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی

چکیده تلاش گسترده ای در سراسر دنیا به منظور مطالعه باکتری های اسید لاکتیک فرآورده های تخمیری سنتی از جمله ماست در جریان است تا بتوان از آن در جهت بهبود یا جایگزینی سویه های آغازگر تجاری موجود استفاده کرد. در این پژوهش، پنج نمونه ماست محلی از عشایر مناطق مختلف استان خراسان رضوی جمع آوری شد. گروه بندی و شناسایی جدایه ها بر اساس آزمون های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی (روش غیرمولکولی) و فناوری ardra و ت...

متن کامل

بررسی اثر ضد قارچی باکتری های مولد اسید لاکتیک جدا شده از کره مسکه، دوغ شتر و ماست محلی بر روی آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس نایجر

در فرآورده­های غذایی و دامی از انواع مختلف نگه‌دارنده‌های شیمیایی و آنتی­بیوتیک­ها به‌منظور مهار رشد آسپرژیلوس فلاوس و دیگر قارچ‌های توکسین­زا استفاده می­شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدقارچی لاکتیک اسید باکتری­های جدا شده از کره مسکه، دوغ شتر و ماست محلی علیه کپک­های توکسین­زای آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس نایجر بود. برای این منظور از بین جدایه­هایی که قبلاً اثرات ضد...

متن کامل

ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ

هدف : بررسی توان باکتری‌های اسید لاکتیک جدا شده از مرغ در مهار رشد باکتری‌های پاتوژن اشریشیاکلی و سالمونلا. روش : در این پژوهش از قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مرغهای سالم به وسیله لوب استریل نمونه برداری صورت گرفت و به محیط کشت MRS broth منتقل شد. پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد بر روی محیط‌های Rogosa agar و MRS کشت خطی انجام شد و به صورت بیهوازی و هوازی به مدت 24 و 48 ساعت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  28- 33

تاریخ انتشار 2006-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023