اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت های صنایع غذایی)

نویسندگان

  • محمدعلی متفکر آزاد
  • ناصر صنوبر
  • نسرین راضی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی است . جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه سیره پیامبر (ص) ، ائمه معصومین (ع) و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی ارزش های مطرح در تصمیمات آمیخته بازاریابی شامل تصمیمات محصول ، قیمت گذاری ، پیشبرد و بازارگذاری استخراج گردیده است . پس از آن با استفاده از روش پیمایشی میز...

بررسی همراستایی استراتژی های سازمان با استراتژی های بازاریابی در شرکت های برتر صنایع غذایی کشور

همسویی استراتژیک، به بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه­ای شایسته و بهنگام و در توازن با استراتژی­ها­، اهداف و نیاز­های کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی استراتژیک­، وجود ارتباط مثبت و مؤثر بین استراتژی­های رقابتی­، فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان می­دهد و مدیرانی که در سازمانهایشان موفق به ایجاد همسویی استراتژی­های سازمانی و بازاریابی شده­اند، تاکید می­کنند که ایجاد ...

متن کامل

ارزش های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

رفتارهای کاری انحرافی، به رفتاری اطلاق می شود که هنجارهای سازمانی را شکسته و سلامت سازمان و کارکنانش یا هر دو را تهدید می کند.بحث کسب و کار و کارکردهای مهم آن از جمله بازاریابی، در اقتصاد اسلامی از ملاحظات و ملازمات ارزشی بخصوصی برخوردار است به طوری که پای بندی به ارزش های اسلامی به عنوان توانمندی محوری برای بنگاه های اسلامی در نظر گرفته می شود تا تصمیمات کلیدی سازمان را حول این توانمندی اتخاذ ...

متن کامل

بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های آمیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان)

شرکتها برای حفظ و ادامه بقای خود در این روزها باید بر کسب مزیتهای رقابتی و جلب رضایت هرچه بیشتر مصرف کنندگان جهت فروش و سهم بازار بیشتر تمرکز کنند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب آسیب پذیری کمتر شرکت در مقابل فعالیت های رقابتی بازار وتعهد و تکرار مصرف می شود، ارزش ویژه برند است. هدف این مقاله بررسی پاسخ های مصرف کنندگان بر مبنای رابطه تلاشهای آمیزه بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند با است...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 37

صفحات  173- 202

تاریخ انتشار 2010-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023