اثر ارزیابی فناوری سلامت بر بهبود کیفیت مراقبت سلامت: مرور نظام مند شواهد

نویسندگان

  • باقری فرادنبه, سعید دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • جعفری پویان, ابراهیم استادیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • عرب زوزنی, مرتضی دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
چکیده

Background and Aim: Given the increasing growth of new technologies in health care and their rising cost, the necessity of concentration on assessing new technologies and their potential role in quality of health care is more crucial. The aim of this study was to investigate the role of health technology assessment (HTA) in improving healthcare quality and offer the best evidence for decision makers. Materials and Methods: The study was based on systematic review of papers in health technology assessment via searching in databases such as Pubmed, Cochrane and other HTA related databases. The search has covered the period between years 2000 to 2013. Studies analyzed by narrative synthesis method. Results: Related studies show that assessing new technologies has potential role in quality improvement of healthcare. HTA can boost the competition among companies which this in turn increases the quality of technologies and ultimately enhances the quality of health services and stakeholders satisfaction. Conclusion: HTA may increase quality of healthcare services through facilitating a move towards evidence-based decision-making, providing safe health care and increasing patients’ trust and satisfaction to clinical procedures and team members.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شواهد تأثیر استفاده از جوش شیرین در نانوایی ها بر سلامت عمومی: مرور نظام مند

مقدمه و اهداف: در دهه اخیر، در کشور ما نظراتی درباره زیان آوربودن استفاده از جوش شیرین در نانوایی ها برای سلامت انسان، در محافل عمومی و علمی مطرح شده است. اکنون، مصرف این ماده در فرایند تهیه نان، در کشور ما ممنوع است. در این مطالعه، از طریق مرور نظام مند، همه شواهد موجود در زمینه آثار زیان بار استفاده از این ماده در تهیه نان، بر سلامت عمومی، جست وجو شد. روش کار: در این مطالعه، تمامی شواهد موجود...

متن کامل

نقش و اهمیت ارزیابی فناوری سلامت (HTA) در نظام سلامت

زمینه و هدف: هدف ما در این مقاله این است که ارزیابی فناوری سلامت را به عنوان روشی علمی برای بهبود نتایج سلامت بیماران و افزایش کارایی نظام سلامت در کل، معرفی کنیم. روش کار: این مقاله یک مطالعه مروری است که به بررسی متون در حوزه ارزیابی فناوری سلامت می‏پردازد. مکتوبات و مقالات مرتبط با موضوع از کتابخانه و اینترنت انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‏ها: بسیاری از کشورها از «ارزیابی فناور...

متن کامل

نقش ارزیابی فناوری سلامت در تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت

  Introduction: The purpose of this study was to show the major challenges and opportunities related to Health Technology Assessment (HTA) that most countries have faced with when launching and developing an HTA system for making appropriate decisions in policy making.Review of studies: This was a review study in the field of HTA and health policy. All literature potentially relevant to this...

متن کامل

ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان 12-6 ساله: یک مرور نظام مند

Background and Objectives: The group of 6-12 year-old students are the main target of oral health programs due to the high prevalence of dental caries and the formation of permanent teeth during this age and the lifestyle-shaping nature of the period. Schools provide the easiest and most effective means of accessing this group. The present study was conducted to examine the impact of school-bas...

متن کامل

شیوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان پرستاری: مرور نظام مند

 چکیده مقدمه: دانشجویان پرستاری بعنوان ارتقاء دهندگان سلامتی و ارائه دهندگان مراقبت حرفه ای، نقش کلیدی در ارتقاء سلامت دارند و سبک زندگی آنها در ارائه بهتر خدمات به بیماران و مددجویان حائز اهمیت است. لذا تعیین شیوه زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان پرستاری حائز اهمیت است. مواد و روش ها: روش شناسی شامل مرور نظام مند 14 مطالعه از سراسر جهان است که معیارهای از قبل تعیین شده را برآورده م...

متن کامل

مرور نظام مند سه دهه مقالات پژوهشی و راهبردهای مدیریت سلامت جمعیت «علل سزارین»

افزایش بی رویه ی سزارین و رویکرد روزافزون مادران به انجام سزارین های انتخابی، علی رغم عوارض معطوف به سلامت مادر و جنین و کاهش نرخ زایمان طبیعی در سال های اخیر، سزارین را به یک معضل کشوری بدل نموده و به عنوان نوعی رفتار تکمیلی در برنامه ی تنظیم خانواده، موجب کاهش نرخ باروری کل و اغلب مانع تولد نوزادان سوم و بیشتر و نیز موجب کاهش تعدد فرزندآوری شده است. این مطالعه، با اذعان به تأثیر سزارین در ابع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  400- 414

تاریخ انتشار 2015-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022