اثر اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) تحت شرایط تنش خشکی

نویسندگان

  • زهرا ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
چکیده مقاله:

کرچک یکی از گیاهان روغنی فراموش شده است که کشت‌وکار آن فراز و نشیب‌های فراوانی را در جهان داشته است و با توجه به نقش کلیدی این گیاه در صنایع مختلف، آزمایشی به‌منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و اسپرمین بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت شرایط تنش خشکی، بر اساس طرح کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391 انجام شد. رژیم آبیاری به‌عنوان کرت‌های اصلی بر اساس کلاس تشت تبخیر (0، 0/2 و 1/2٪) و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک (0، 250 و 500 میکرو مول) و اسپرمین (0 و 10 میکرو مول و 1 میلیمول) بر روی اندام هوایی به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تنش خشکی سبب کاهش تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در هر گیاه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن 100 دانه و شاخص برداشت گردید. تیمارهای اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزا عملکرد کرچک تأثیر معنی‌داری داشتند. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت 250 میکرو مول بود. در این آزمایش اسید سالیسیلیک و اسپرمین سبب بهبود اثرات تنش خشکی گردید و اسید سالسیلیک تأثیر معنی‌دار بیشتری از اسپرمین بر عملکرد دانه نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک (ricinus communis l.) تحت شرایط تنش خشکی

کرچک یکی از گیاهان روغنی فراموش شده است که کشت وکار آن فراز و نشیب های فراوانی را در جهان داشته است و با توجه به نقش کلیدی این گیاه در صنایع مختلف، آزمایشی به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و اسپرمین بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت شرایط تنش خشکی، بر اساس طرح کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391 انجام شد. رژیم آبیاری به عنوان کرت های اصلی بر اساس کلاس تشت ت...

متن کامل

اثر همزیستی میکوریزا، مصرف ژل سوپرجاذب و گلایسین بتائین و عصاره چغندرقند بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) در شرایط تنش خشکی

به‌منظور ارزیابی اثر تعدیل کنندگی روش‌های زیستی (میکوریزا)، محلول‌پاشی گلایسین بتائین و عصاره ریشه چغندر  و ژل سوپرجاذب در شرایط خشکی در گیاه کرچک به‌عنوان کشت دوم، آزمایشی دوساله (1391 الی1392) به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان اشنویه، استان آذربایجان غربی انجام شد. آبیاری بعد از رسیدن رطوبت خاک به ۸۰، ۷۰، ۶۰ و 50 درصد ظرفی...

متن کامل

تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

      اثر سطوح تراکم و مقادیر مختلف نیتروژن بر صفات زراعی و برخی شاخص‎های رشد کرچک در آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک‌‎های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز آموزش اسماعیل آباد استان قزوین در سال زراعی 1385 ارزیابی شد. مقادیر مختلف نیتروژن در چهار سطح ( 0، 40، 80 و 120 کیلوگرم در هکتار) به‎عنوان فاکتور اصلی و تراکم کاشت شامل در سه سطح (5/2، 4 و 5/5 گیاه در متر مربع) به‎عنوان فاکتور فرعی...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک  اسید (SA) برعملکرد و اجزاء عملکرد و میزان پرولین سویا (Glycine max) پژوهشی در منطقه مرودشت فارس در گلدان های پلاستیکی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در 4 سطح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظت های مختلف شوری(NaCl) در 3 سطح صفر، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر در نظر گرف...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک  اسید (SA) برعملکرد و اجزاء عملکرد و میزان پرولین سویا (Glycine max) پژوهشی در منطقه مرودشت فارس در گلدان های پلاستیکی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در 4 سطح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظت های مختلف شوری(NaCl) در 3 سطح صفر، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر در نظر گرف...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک  اسید (SA) برعملکرد و اجزاء عملکرد و میزان پرولین سویا (Glycine max) پژوهشی در منطقه مرودشت فارس در گلدان های پلاستیکی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در 4 سطح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظت های مختلف شوری(NaCl) در 3 سطح صفر، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر در نظر گرف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  159- 167

تاریخ انتشار 2016-03-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023