اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی و فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی

ثبت نشده

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تعداد 270 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در یک طرح بر پایه بلوک کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل 3×3 با 9 تیمار آزمایشی، سه تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 7 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره ها بر پایه ذرت-سویا و حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک (0، 3 و 6 درصد) و جیره های حاوی سطوح مختلف آنزیم فیتاز میکروبی (0، 500 و 1000 واحد فعال آنزیم) بودند. صفاتی نظیر مصرف خوراک، وزن بدن، افزا...

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی با نام تجاری ناتوزیم p، بر عملکرد و هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 در یک دوره 42 روزه اجرا شد. آزمایش حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش عاملی، شامل چهار سطح تفاله زیتون (0، 5، 10 و 15 درصد) و دو سطح آنزیم (0 و 5/0 درصد) با 4 تکرار در هر تیمار و 10 جوجه در هر تکرار انجام شد. نت...

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی با نام تجاری ناتوزیم P، بر عملکرد و هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 در یک دوره 42 روزه اجرا شد. آزمایش حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش عاملی، شامل چهار سطح تفاله زیتون (0، 5، 10 و 15 درصد) و دو سطح آنزیم (0 و 5/0 درصد) با 4 تکرار در هر تیمار و 10 جوجه در هر تکرار انجام شد. نت...

تعداد 128 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 8 قطعه در هر تکرار، از سن 7 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره ها بر پایه ی ذرت- سویا و حاوی سطوح مختلف مکمل اسیدآلی اورگاسید (1/0، 2/0 و 3/0 درصد) بودند. صفاتی نظیر مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن هفتگی، ضریب تبدیل خوراک، صفات مربوط به لاشه، وزن نسبی اندام-های حفره بطنی، فعالیت آنزیمی سرم، قابلیت هضم ایلئ...

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف اسید آلی بر عملکرد رشدجوجه های گوشتی تغذیه شده با انرژی و پروتئین تعدیل شده، تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 8 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 7 تا 42 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. تیمار ها شامل: 1- جیره کنترل مثبت (مطابق با توصیهnrc )، 2- جیره کنترل منفی (پروتئین و انرژی تعدیل شده، 95درصد توصیهnrc )، 3- جیره کنترل من...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود