× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی و فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی

ثبت نشده

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تعداد 270 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در یک طرح بر پایه بلوک کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل 3×3 با 9 تیمار آزمایشی، سه تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار از سن 7 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره ها بر پایه ذرت-سویا و حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک (0، 3 و 6 درصد) و جیره های حاوی سطوح مختلف آنزیم فیتاز میکروبی (0، 500 و 1000 واحد فعال آنزیم) بودند. صفاتی نظیر مصرف خوراک، وزن بدن، افزا...

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی با نام تجاری ناتوزیم p، بر عملکرد و هضم مواد مغذی با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 در یک دوره 42 روزه اجرا شد. آزمایش حاضر در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش عاملی، شامل چهار سطح تفاله زیتون (0، 5، 10 و 15 درصد) و دو سطح آنزیم (0 و 5/0 درصد) با 4 تکرار در هر تیمار و 10 جوجه در هر تکرار انجام شد. نت...

تعداد 128 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 8 قطعه در هر تکرار، از سن 7 تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره ها بر پایه ی ذرت- سویا و حاوی سطوح مختلف مکمل اسیدآلی اورگاسید (1/0، 2/0 و 3/0 درصد) بودند. صفاتی نظیر مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن هفتگی، ضریب تبدیل خوراک، صفات مربوط به لاشه، وزن نسبی اندام-های حفره بطنی، فعالیت آنزیمی سرم، قابلیت هضم ایلئ...

This experiment was conducted to study the effect of type of feed processing and  type of phytase enzyme on growth performance, calcium, phosphorus tibia and toe ash ,fecal and ileal digestibility of phosphorus in broiler chickens. A total of 420 broiler chicks (Ross 308) were used in a completely random design in the a 2×3 factorial arrangement using two processing methods (pellet and mash) an...