اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

نویسندگان

  • رحیم عبادی
  • کیوان اعتباری
چکیده مقاله:

تاثیر افزایش اسید‌آسکوربیک به عنوان مکمل غذائی کرم ابریشم، با غلظتهای 1، 2 و 3 درصد در رژیم غذایی لاروهای سن چهارم و پنجم کرم ابریشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل با دو تیمار شاهد که در یکی از هیچ ماده‌ای بعنوان تیمار استفاده نشده بود و یک تیمار آب مقطر مقایسه گردید. لاروها تا سن چهارم از برگ توت تازه از واریته شین ایچه نویسه تغذیه می‌شدند و از آغاز سن چهارم تا پایان دوره لاروی روزانه یک نوبت از برگهای غنی شده با اسید آسکوربیک تغذیه می‌کردند. گروهی از لاروها فقط در سن پنجم لاروی تحت تیمار اسید‌آسکوربیک قرار گرفتند. برای غنی‌سازی، محلولهای تهیه شده بر روی برگها اسپری گردید. نتایج نشان داد که بسیاری از خصوصیات زیستی و اقتصادی حشرات از جمله وزن لاروی، وزن پیله، وزن قشر ابریشمی و شفیره اختلاف معنی‌داری با شاهد داشتند، و این افزایش در حشرات ماده بیش از حشرات نر بود. وزن لاروی با 7/13درصد افزایش نسبت به شاهد بیشترین درصد افزایش وزن را در روز پنجم سن 5 لاروی در تیمار اسید آسکوربیک 2% نشان داد. این ترکیب توانست حداکثر 7/4 % افزایش وزن در پیله‌های استحصالی ایجاد نماید. تعداد و وزن تخم‌ها نیز در اکثر پروانه‌‌ها در مقایسه با شاهد اختلاف معنی‌داری نشان داد، ولی بطور نسبی این غلظتها نه تنها باعث افزایش درصد تفریخ تخمها نشدند بلکه در برخی از تیمارها موجب کاهش آن گردیدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (bombyx mori l.)

تاثیر افزایش اسید آسکوربیک به عنوان مکمل غذائی کرم ابریشم، با غلظتهای 1، 2 و 3 درصد در رژیم غذایی لاروهای سن چهارم و پنجم کرم ابریشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل با دو تیمار شاهد که در یکی از هیچ ماده ای بعنوان تیمار استفاده نشده بود و یک تیمار آب مقطر مقایسه گردید. لاروها تا سن چهارم از برگ توت تازه از واریته شین ایچه نویسه تغذیه می شدند و از آغاز سن چهارم تا پایان دوره لاروی روزانه یک ن...

متن کامل

مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

از لارو پروانه کرم ابریشم Bombyx mori L. جهت مطالعه و بررسی تغییرات میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز (CAT)، پروکسیداز (POD)، گلوتاتیون- اس- ترانسفراز (GST) و برخی از ماکرومولکول ها نظیر پروتئین و تری گلیسرید در دو دمای 24 و 39 درجه سلسیوس استفاده شد. به این منظور لارو ها در شرایط بهینه پرورش هم سن سازی شده و از روز دوم سن پنجم لاروی، به مدت 8 ساعت در روز با دمای 39 درجه سلسیوس ...

متن کامل

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritabilit...

متن کامل

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritabilit...

متن کامل

تاثیر تنش‌های محیطی در فصول مختلف و اثر فصل بر عملکرد واریته‌های مختلف کرم ابریشم Bombyx mori L.

در این تحقیق تاثیر سه نوع تنش محیطی متداول در تلمبارهای نوغانداران ایران بر روی عملکرد کلی و جداگانه چند آمیخته کرم ابریشم بررسی شد. انواع تنش‌های محیطی شامل دما و رطوبت بالا، دمای بالا و رطوبت پایین، نوسان درجه حرارت و نیز شرایط محیطی استاندارد در سطح مزرعه شبیه‌سازی شدند. آزمایش در دو فصل پرورشی بهار و پاییز انجام شد. صفات درصد پیله خوب، متوسط، ضعیف و دوبل، درصد مرگ و میر لاروی، شفیرگی و کل، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 36  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023