اثر اکسین های 2,4-D و نفتالین استیک اسید (NAA) در اندازه و کیفیت میوه نارنگی انشو (.Citrus unshiu L)

نویسندگان

  • نگین اخلاقی امیری
چکیده

کوچک بودن اندازه میوه نارنگی، همیشه برای تولید کنندگان یک مشکل جدی محسوب شده و بازارپسندی میوه را به شدت کاهش می دهد. در این آزمایش، به منظور افزایش اندازه میوه، درختان نارنگی انشو(Citrus unshiu) پیوند شده روی پایه نارنج (Citrus aurantium) در سال پرمحصول در پایان ریزش فیزیولوژیکی میوه (ریزش میوه های جوان با قطر 2-0.5 سانتی متر در خرداد)، با دو نوع اکسین مصنوعی دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-D، غلظت های 0، 10، 30 و 60 میلی گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید (NAA) غلظت های 0، 300، 400 و 500 میلی گرم در لیتر محلول پاشی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار 400 میلی گرم در لیتر NAA قطر و وزن میوه و تیمار 30 میلی گرم در لیتر 2,4-D وزن میوه را به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش دادند. واکنش عصاره (pH عصاره) در تیمارهای 400 و 500 میلی گرم در لیتر NAA به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش یافت و درصد وزن مواد جامد محلول (TSS) به حجم عصاره میوه در تیمار 400 میلی گرم در لیتر NAA کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. اگر چه این تیمار میزان عصاره را افزایش داد ولی درصد آن با توجه به وزن میوه، نسبت به شاهد تغییری نکرد. دو هورمون فوق و به خصوص تیمار 400 میلی گرم در لیتر هورمون NAA، میوه ها را از حالت غیر قابل فروش به صورت بازارپسند و با ظاهری مناسب تبدیل کردند که از نظر اقتصادی بسیار با اهمیت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر اکسین های ۲,۴-d و نفتالین استیک اسید (naa) در اندازه و کیفیت میوه نارنگی انشو (.citrus unshiu l)

کوچک بودن اندازه میوه نارنگی، همیشه برای تولید کنندگان یک مشکل جدی محسوب شده و بازارپسندی میوه را به شدت کاهش می دهد. در این آزمایش، به منظور افزایش اندازه میوه، درختان نارنگی انشو(citrus unshiu) پیوند شده روی پایه نارنج (citrus aurantium) در سال پرمحصول در پایان ریزش فیزیولوژیکی میوه (ریزش میوه های جوان با قطر 2-0.5 سانتی متر در خرداد)، با دو نوع اکسین مصنوعی دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-d، غ...

متن کامل

بررسی اثر اکسین، ساکارز و تغذیه بر الگوی تناوب باردهی نارنگی انشو (Citrus unshiu)

تناوب باردهی یکی از مهم‌ترین مشکلات در برخی ارقام مرکبات از جمله نارنگی انشو می‌باشد. درخت سال‌آور، در سال‌های متوالی محصول منظمی تولید نمی‌کند. کاهش کیفیت میوه در سال پرمحصول و کاهش حجم تولید در سال کم‌محصول، خسارت اقتصادی به تولیدکننده وارد می‌کند. به‌منظور بررسی امکان کاهش این ناهنجاری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار شامل: 1- شاهد؛ 2- مصرف بهینه کودهای شیمیایی؛ 3- مصرف ب...

متن کامل

بررسی امکان کاهش پفی‌شدن میوۀ نارنگی انشو (Citrus unshiu) در شرق مازندران

پفی‌شدن یک ناهنجاری فیزیولوژیکی در برخی ارقام مرکبات است که سبب جدا‌شدن پوست از گوشت، کاهش بازارپسندی‏، افزایش خسار‌ت‌های پوست و کاهش خاصیت انباری میوه می‏شود. به‏منظور امکان کاهش این ناهنجاری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 11 تیمار: 1. شاهد؛ 2. مونو آمونیم ‏‏فسفات؛ 3. کلرور کلسیم؛ 4. نیترات ‏پتاسیم؛ 5. مونو آمونیم ‏فسفات + نیترات‏ پتاسیم؛ 6. GA3؛ 7. 2,4-D؛ 8. مونو آمونیم ‏فسفات +...

متن کامل

اثرهای ایزوپروپیل 2‘ 4 – دی کلروفنوکسی استیک اسید و نفتالین استیک اسید بر اندازه و جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی

این پژوهش جهت تعیین اثر ایزوپروپیل استر 2‘ 4 – دی و نفتالین استیک اسید (NAA) بر اندازه میوه جلوگیری از ریزش قبل از برداشت نارنگی محلی جهرم‘ در شهرستان جهرم انجام گردید. جهت تعیین اثر 2‘4 – دی بر روی اندازه میوه‘ درختان 7 ساله نارنگی محلی جهرم توسط 2‘ 4 – دی در غلظت های 0‘ 4‘ 8 و 12 میلی گرم در لیتر محلول پاشی شدند. بیشترین میزان محصول و بزرگترین اندازه میوه از محلول پاشی با 2‘ 4 – دی در غلظت 12...

متن کامل

بررسی اثر محلول‌پاشی برگی با نفتالین‌استیک‌اسید به عنوان تنک‌کننده میوه‌چه در کنترل سال‌آوری نارنگی انشو

Alternate bearing is a phenomenon in some varieties that after high yielding year (On year) which fruits are very small and non marketable, flowering decrease significantly and yield will decrease so much that harvest costs is more than grove income occasionally. This bearing cycle that is usually biennial, has high severity in Unshiu mandarin as an important commercial citrus variety of Iran s...

متن کامل

اثر اسید جیبرلیک، اسید نفتالین استیک، اتفن و اوره برکنترل تناوب باردهی در نارنگی رقم کینو(Citrus reticulata Blanco cv. Kinnow)

Alternate bearing is a key factor in limiting citrus production. Chemical controls have proved to be the most effective solution to this problem. Two different experiments were conducted to study the effects of different growth regulators (GA3, NAA, Ethephon) and urea on alternate bearing control in Kinnow mandarin (Citrus reticulata). In the first experiment, GA3 at concentrations of 0, 25, 50...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 4

صفحات  450- 459

تاریخ انتشار 2000-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021