اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر نشانه های نارسایی توجه و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی در تبریز

نویسندگان

  • اکبر رضایی گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران
  • تورج هاشمی گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه تبریز، ایران
  • علیرضا رزمی دانشجوی دکتری ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
  • معصومه آزموده گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، بازداری پاسخ، حافظه فعال) بر نشانه های نارسایی توجه و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به بیش‌فعالی در تبریز بود. این تحقیق به روش نیمه آزمایشی، در یک طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون، با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری مشتمل برکلیه دانش آموزان پسر ابتدایی مدارس ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر تبریز بود. از بین جامعه مذکور نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. سپس هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفته و به پرسشنامه های CSI-4 و مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی (SSRS) پاسخ دادند. در مرحله بعد گروه آزمایش در 10 جلسه (60 دقیقه ای) آموزش کارکردهای اجرایی شرکت کردند و در ادامه از هر دو گروه پس آزمون بعمل آمد. پس از گردآوری داده ها فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به ‌وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش کارکردهای اجرایی بر نشانه های نارسایی توجه و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به بیش‌فعالی موثر بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

Attention deficit/hyperactivity disorder is defined based on difficulties in attention, inhibition, impulsivity control, and activity level. Based on the research results, children with ADHD are faced with problems in important areas such as working memory and executive functions. These functions will allow the child to monitor his behavior and alter it accordingly. Often, the child’s difficult...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نارسایی توجه

The Purpose of the present research was to examine the effectiveness of communication skills training on aggression in children with ADHD. The study population consisted of all children 9 to 12 years with ADHD from Omid Asr Rehabilitationat 2014.  Sampling method was purposeful and 24 children with ADHD that have aggression selected (12 children experimental group and 12 control group). Th...

متن کامل

اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ ) بر بهبود نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به adhd

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی یک اختلال شایع تشخیصی است که با توجه مختل شده ، بیش فعالی و تکانشگری (نشانه های اصلی ) و همچنین مشکلات ثانویه مانند عدم پذیرش، مشکلات تحصیلی و اجتماعی همراه است.این اختلال یکی از بالاترین درصد موارد ارجاعی به مراکز درمانی و مشاوره کودک را داراست. میزان شیوع این اختلال باعث می شود که جامعه روانشناسی به ارزیابی شایسته این اختلال بپردازد و مداخلات درمانی موثری را طر...

اثربخشی برنامه عصب روان‌شناختی خانواده محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی از شایع‌ترین اختلال های عصبی تحولی دوران کودکی است. این کودکان در معرض مشکلات زیادی در حوزه ی کارکردهای اجرایی هستند. موضوع انعطاف‌پذیری عصبی اهمیت مداخلات عصب روان‌شناختی را ازآن‌جهت که اختلال در کارکردهای اجرایی در اوایل کودکی ممکن است به اختلالات عملکردی بعدی منجر شود، آشکار می‌سازد. لذا این پژوهش به‌منظور بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای طراحی‌شده بر کارکردهای اج...

متن کامل

مقایسه ی اثربخشی فعالیت بدنی بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه؟بیش فعالی

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی فعالیت بدنی بر کارکردهای اجرایی کودکان بیش فعال و سالم 7 تا 13 ساله ی شهر خرم آباد است. به این منظور 60 نفر کودک7 تا 13 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند که در آن 30 کودک بیش فعال به دو گروه گواه و ازمایش و 30 کودک عادی هم به دو گروه ازمایش و گواه تقسیم شدند. به منظورسنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ی کانرز والدین، آزمون استروپ ، آزمون حافظه ی ارقام وک...

بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی

این پژوهش با هدف بررسی اثر‌بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر نشانه‌های اضطرابی کودکان پیش‌دبستانی ۵-۴ ساله منطقه شش تهران انجام گرفت. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان ۱۹۲ کودکی که در مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس ( فرم گزارش والدین)، نمره اضطراب آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، تعداد ۴۰ کودک به طور تصادفی انتخاب و در گروه کارکردهای اجرا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 50

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021