اثر بسترهای مختلف کشت و روش‏های کوددهی بر خصوصیات رشد و عملکرد گل مینا چمنی

نویسندگان

  • دلجوی توحیدی, طاهر گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • هاشم آبادی, داود گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتگروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
چکیده

The possibility of using some organic wastes as growth media for English daisy, plus some fertilization methods, was investigated in a factorial experiment, based on a completely randomized blocks design with 45 treatments and three replications. The first factor was different growth media and the second factor was three methods of fertilization including without fertilization (control), fertilization as leaf spraying and soil fertilization. In this research, 15 substrates were used by mixing different ratios of municipal-wastes compost, tea-wastes compost, azolla compost and garden soil. The garden soil was a mixture of 60% loam soil, 20% manure, 10% leaf compost and 10% sand (v/v). Results showed that maximum growth was observed in the medium containing garden soil, municipal-wastes compost, azolla compost, each substrate one-third (v/v), and the medium which contained garden soil and municipal-wastes compost in a 1:1 ratio. Azolla compost alone was not suitable for growth of English daisy as significant responses were not obtained in most growth indices. Although the effect of nutrition method was not significant on most growth indices in this experiment, the soil fertilization had better impacts as compared to other methods. Therefore, it seems that combination of garden soil, municipal-wastes compost and azolla compost, along with soil fertilization, is the most suitable substrate for English daisy, which improves the growth of this plant

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بسترهای مختلف کشت بر میزان عناصر غذایی، عملکرد و خصوصیات کیفی توت‌ فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک

Abstract Plants need adequate nutrients in all stages of growth, which should be available in the growing medium. This study was performed to examine the effect of different substrates on nutrient uptake and quantitative and qualitative yield of greenhouse strawberry. The experiment was carried out in the research greenhouse of Jihad-e- Daneshghahi, West Azarbaijan, using a completely randomiz...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر بسترهای مختلف بر رشد رویشی دو رقم گل سوسن در سیستم کشت بدون خاک

Abstract Strong, tall and healthy stems, as well as green background by means of leaves, are very important characters in marketing of cut flowers including Lily (Lilium). Also, in order to reuse the bulbs for next crop production, they should have enough stored materials and perimeter. This investigation was conducted to evaluate the effects of different media on some vegetative characters of...

متن کامل

اثر بسترهای مختلف کشت بر میزان عناصر غذایی، عملکرد و خصوصیات کیفی توت فرنگی رقم سلوا در کشت بدون خاک

چکیده در سیستم کشت هیدروپونیک، گیاهان در تمام مراحل رشد نیاز به تأمین عناصر غذایی کافی دارند که باید در بستر کشت مهیا باشند. این پژوهش با هدف بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر جذب عناصر غذایی و عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی گلخانه-ای صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی و آموزشی مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی اجرا شد. پنج تیمار شامل...

متن کامل

اثر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی گل ژربرا در کشت بدون خاک غیر چرخشی

This experiment was carried out at National Research Station of Ornamental Plants, Mahallat, Iran, to investigate the effect of different substrates on growth and yield of gerbera flower. The experimental design was randomized complete blocks, using 14 treatments with 3 replications as: fine sand, peat + fine sand (25% + 75%), peat + fine sand (50% + 50%), perlite + peat (75% + 25%), perlite + ...

متن کامل

تاثیر بسترهای مختلف کشت و هیومیک اسید بر رشد و میزان جذب عناصر در گل شاخه بریدنی رز

This research was performed to investigate the effect of different substrates and humic acid on quantitative and qualitative traits of cut Rose (Rosa hybrida cv. Angelina) in soilless culture. A factorial experiment was carried out in a randomized complete blocks design with three replications. The first factor was humic acid (HA) at 4 concentrations (0, 2, 4 and 6 gr/L) and the second factor w...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 4

صفحات  95- 109

تاریخ انتشار 2015-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021