× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»

نویسندگان

چکیده

از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می‌رفت. با این حال، امروزه قاعدۀ مزبور با انعطاف بیش‌تری مورد عمل واقع می‌شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، خارج از حدود موضوع شرکت باشد، اعمال حقوقی مزبور، برای شرکت، تعهد ایجاد می‌کند. در حقوق ایران، بسیاری از حقوقدانان با پذیرش و اعمال «اصل تخصص یا اختصاصیت»، بر این باورند که موضوع شرکت را باید شکلی از محدودیت بر صلاحیت خود این‌گونه اشخاص حقوقی به شمار آورد؛ و در نتیجه، اعمال حقوقی خارج از حدود مزبور را مطلقاً باطل و بی‌اعتبار دانست. ملاحظۀ مقررات نظام حقوقی انگلستان و نیز قانون تجارت ایران و لایحۀ اصلاحی آن، نشانگر ضرورت تحول قانون‌گذاری در ایران، در این جهت می‌باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در ‌کاهش ‌سرمایه ‌که ‌ازجمله ‌تغییرات ‌در ‌سرمایه ‌شرکت ‌می‌باشد ‌اقداماتی ‌باید ‌صورت ‌پذیرد. ‌اطلاع ‌از ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌جهت ‌اجرای ‌قانونی ‌و ‌اصولی ‌این ‌اقدامات، ‌امری ‌بدیهی ‌است. کاهش ‌سرمایه ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌ممکن ‌است ‌اجباری ‌یا ‌اختیاری ‌باشد ‌و ‌دلایلی ‌که ‌این ‌کاهش ‌را ‌ایجاب ‌می‌کند ‌نیز ‌متفاوت ‌است. ‌هریک ‌از ‌ارکان ‌شرکت ‌در ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌دخیل ‌می‌باشند. ‌در ‌حقوق ...

مدیران به عنوان امین،‌‌ تکالیفی‌ برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی‌توان همگی را بر اساس ‌قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم است که این تکالیف‌ در قالب حقوقی ویژه‌ای تبیین شود و ضمن شناسایی حدود رابطۀ حقوقی مدیر با شرکت و سهامداران، مانع سوءاستفادۀ ایشان (مدیران) شود. درحقوق انگلستان، رابطۀ امانی، حدود اختیارات و تکالیف ...

در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب‌های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب‌های ساده و روان می‌باشند تا سرعت و امنیت در رو...

قاعده­ی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت­های سهامی و حقوق شرکت­های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است. بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت­های سهامی با رأی اکثریّت سهامداران اتّخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیّت سهامداران کهممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست. هر چند بنا بر قاعده همه­ی سهامداران در شرکت­های س...

مطالعات حاکی از آن است که دو مدل حاکمیت شرکتی در دنیا بعنوان مدل‌های غالب وجود دارد (آنگلو-آمریکایی و اروپای قاره‌ای). هر یک از کشورها براساس سیستم حقوقی و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تابع یکی از این دو مدل می‌باشند. هر یک از این مدل‌ها دارای نقاط قوت و ضعف می‌باشد که منجر به این شده است که هیچ کدام از این دو مدل بعنوان یک مدل نهایی برای انتخاب تلقی نشود. به همین دلیل گرایش‌ها به سمت حاکمی...

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تط...