اثر تراکم بوته بر عملکرد بلال و پروتئین علوفه چهار هیبرید ذرت شیرین در یاسوج

نویسندگان

  • سید کرامت دیدگاه دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج
  • هوشنگ فرجی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد چهار هیبرید ذرت شیرین، آزمایشی در تابستان 1385 در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل تراکم بوته در سه سطح (6، 7 و 8 بوته در متر مربع) و هیبریدهای ذرت شیرین در چهار سطح (پاورهاوس، هاروست‌گلد، چیس و شیکر) بود. نتایج نشان داد که اثرمتقابل تراکم و هیبرید بر صفات عملکرد تر بلال و عملکرد دانه کنسروی معنی‌دار است. بیش ترین عملکرد تر بلال به میزان 2734  گرم در متر مربع در هیبرید هاروست‌گلد در تراکم 6 بوته در متر مربع و کم ترین عملکرد تر بلال به میزان 1742 گرم در متر مربع در هیبرید چیس در تراکم 8 بوته در متر مربع بود. بیش ترین مقدار عملکرد دانه کنسروی به میزان 1453 گرم در متر مربع در هیبریدهای هاروست‌گلد و شیکر در تراکم 6 بوته در متر مربع و کمترین مقدار عملکرد دانه کنسروی به میزان 797 گرم در متر مربع در هیبرید چیس در تراکم 8 بوته در متر مربع مشاهده شد. با افزایش تراکم بوته، پروتئین علوفه با یک روند مشابه در هر چهار هیبرید کاهش یافت. در مجموع هیبریدهای هاروست‌گلد و شیکر با تراکم 6 بوته در متر مربع در شرایط منطقه آزمایش بعنوان بهترین تیمار معرفی می‌گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه

به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد بلال ذرت شیرین آزمایشی به‌مدت سه سال زراعی ازتیرماه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان 1380 اجرا گردید. در این آزمایش پنج تاریخ کاشت (3 تیر، 18 تیر، 2 مرداد، 17مرداد و 1 شهریور) و چهار تراکم (45، 55، 65 و75 هزار بوته در هکتار) به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طول بلال، ارتفاع گیاه، و...

متن کامل

بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد علوفه و برخی خصوصیات زراعی چهار رقم سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 83-1382 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان انجام گرفت. دو تراکم 133 و 166 هزار بوته در هکتار ( فاصله ردیف های کاشت 75 و 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 10 سانتی متر ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار رقم ک...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین KSC403 در کشت بهاره

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت شیرین رقم KSC403، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان از فروردین 1380 به مدت سه سال زراعی اجرا شد. در این آزمایش چهار تاریخ کاشت (20 فروردین، 9 اردیبهشت، 29 اردیبهشت و 17 خرداد) و چهار تراکم (45، 55، 65 و 75 هزار بوته در هکتار) به صورت فاکتوریل (4´4) و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 2

صفحات  77- 84

تاریخ انتشار 2012-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021