اثر تراکم کاشت بر برخی صفات نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط گلخانه

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغییرات بیوشمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط خشکی

تولید گیاهان دارویی مانند نعناعیان بطور چشمگیری در جهان در حال افزایش است. یکی از گیاهان مهم این خانواده، نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) است. اهمیت آن بدلیل ترکیب منتول در اسانس آن است. در این پژوهش، پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمایی نعناع فلفلی در سطوح مختلف آبیاری شامل: نرمال، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی (FC) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات د...

متن کامل

اثر متیل جاسمونات بر برخی پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط شور

The present study was aimed to evaluate a biological solution to improve peppermint plant growth and production in the salt-affected soil. The experiment was arranged in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications in the greenhouse under controlled conditions (28/15 oC in day/night). Three levels of methyl jasmonate (0, 75 and 150 µM) and four leve...

متن کامل

عملکرد، میزان اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) متاثر از وجین علف‌های هرز و تراکم کاشت

     به منظور بررسی اثر وجین دستی علف­های هرز و تراکم­های مختلف کاشت بر عملکرد، مقدار اسانس و برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو چین در منطقه همدان و در دو سال زراعی 1391 و 1392  به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل کنترل علف­های هرز در دو سطح وجین دستی و عدم وجین دستی علف­های هرز و تراکم بوته در چهار سطح 6، 10...

متن کامل

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)

In order to examine the effects of plant density on the morohological traits, yield and essential oil of peppermint, an experiment was conduced in Agricultural College of Tabriz University during 2005 and 2006. The treatments included four plant density levels ( 8,12 ,16,20 plants.m-2) with three replications. The treatments were based on a split plot design in time and result analysis of compo...

متن کامل

تأثیر کود شیمیایی و زیستی نیتروژن‌دار بر صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

     جهت بررسی تأثیر کود شیمیایی اوره و زیستی نیتروکسین بر خصوصیات گیاهی نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. عوامل آزمایش شامل کود شیمیایی نیتروژن­دار در سه سطح صفر(شاهد)، 100 و 200 کیلوگرم اوره در هکتار،کود زیستی نیتروکسین در دو سطح عدم تلقیح و تلقیح کود زیستی (4 لیتر در هکتار) و زمان برداشت در سه سطح برداشت قبل از گلدهی، همزمان با گ...

متن کامل

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)

In order to examine the effects of plant density on the morohological traits, yield and essential oil of peppermint, an experiment was conduced in Agricultural College of Tabriz University during 2005 and 2006. The treatments included four plant density levels ( 8,12 ,16,20 plants.m-2) with three replications. The treatments were based on a split plot design in time and result analysis of compo...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 3

صفحات  137- 141

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022