اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه‌ای استرس شغلی

نویسندگان

  • یداله زرگر دانشیار گروه روان‌ شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد با میانجی‌گری استرس شغلی بود. نمونه 292 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق را کامل کردند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. روابط واسطه‌ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. طبق نتایج حاصل الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده‌ها برخوردار بود. اثر مثبت مستقیم تعارض خانواده-کار و استرس شغلی بر آمادگی به اعتیاد و تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار بر استرس شغلی مورد تأیید قرار گرفت. اثر مثبت مستقیم تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد مورد تأیید قرار نگرفت. اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار بر آمادگی به اعتیاد از طریق استرس شغلی تأیید شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Due to the great importance that the nurses health and job engagement have in the health of their, colleagues and patients, this study aimed to investigate the the relationship between work-family conflict and work ethics with mediating role of job stress in nurses. The design of this study was descriptive and correlation cross-sectional design. The study population included all male and female...

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی تعارض کار- خانواده در افراد دارای الگوهای رفتار کاری سالم (G: الگوی سلامت و S: الگوی صرفه‌جو) و ناسالم (A: الگوی جاه‌ طلب و B: الگوی فرسوده شغلی) است. بدین منظور 137 نفر از کارکنان شرکت پالایشگاه نفت امام خمینی شا‌زند به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. ابزارها عبارت بودند از: مقیاس  تعارض کار خانواده و پرسشنامه رفتارها و الگوهای تجربی مرتب...

 هدف از این پژوهش بررسی اثر تعارض کار-خانواده  و غنی­سازی کار-خانواده بر قصد ترک شغل و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش واسطه­ای تعادل کار-زندگی بود. نمونه این پژوهش شامل 363 نفر(222 مرد و 141 زن) از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران است که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغییرهای مورد مطالعه از پرسش‌نامه­های تعارض کار-خانواده، غنی‌سازی کار-خانواده، تعادل کار-زندگی، قصد ترک شغل و برای س...

استرس شغلی امروزه به مسئله ای شایع و پرهزینه در محی طهای کاری تبدیل شد هاست و تقریباً همه افراد با آن مواجه شده اند. استرس شغلی در کنار خطرات فیزیکی، شیمیایی، اکونومیک و بیولوژیکی محیط کار، یکی از پنج خطر اصلی در محیط کار محسوب می شود که هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر تعارض کار، خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا است. نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق پیمایشی می باشد. جام...

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت بسیار زیادی که سلامتی و اشتیاق به کار پرستاران در سلامت زندگی خود، همکاران و بیماران دارد هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعارض کار- خانواده و استرس شغلی در پیش ­بینی اشتیاق شغلی پرستاران شهرستان گچساران بود. روش: طرح این پژوهش، طرح مقطعی- توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمام پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستان­ها و درمانگاه­های شهرستان گچسا...

هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده، استرس شغلی و سرمایه روان­شناختی ­در بین کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت می­باشد و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های تعارض کار-خانواده، سرمایه روان­شناختی و استرس شغلی استفاده شده است. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و PLS مورد تج...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود