اثر تعدیل شوری شوری آب آبیاری بر رشد و عمر پس از برداشت گل ژربرا از طریق محلول‌پاشی کلریدکلسیم و سیلیکات پتاسیم

نویسندگان

  • شیرغانی, فروغ گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
چکیده

The required water for greenhouses in Kishestan, Soume-e-Sara town, Guilan province, Iran, is mainly provided by underground resources that have inappropriate quality. One way to reduce the impact of salinity an plant growth is proper nutrition. This greenhouse research was conducted to evaluate the effect of water salinity and foliar spray of calcium (Ca) and silicon (Si) on growth and vase life of gerbera in a factorial experiment based on compeletly randomized design with two factors. The first factor was salinity of irrigation water at two levels (0 and 1.5 dS/m) and the second factor was foliar spray at seven levels (without spray, twice Ca spray, four times Ca spray, two times Ca spray + once Si spray, twice Ca spray + twice Si spray, four times Ca spray + once Si spray, and four times Ca spray + twice Si spray), each with three replications. Results showed that four times Ca foliar spray led to an increase in stem hight, stem and neck diameter, postharvest life and Ca concentration of shoots. In all spray treatments, number of flowers in zero salinity was more than 1.5 dS/m treatments. In general, in case of using low-quality water (electrical conductivity of 1.5 dS/m), the effects of salinity on dry and fresh weights of gerbera plant and vase life of its flowers can be reduced by foliar application of Ca and Si. Since inappropriate water quality in Rasht Greenhouse Complex, Soume-e-Sara town, is one of the main problems of the farmers, especially in growing the ornamental plants, effects of salinity on plant growth could be alleviated with foliar spray of nutrients, especially Ca and Si. In this respect, four times spray of Ca and also twice spray of Ca + twice spray of Si are recommended.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تعدیل شوری شوری آب آبیاری بر رشد و عمر پس از برداشت گل ژربرا از طریق محلول پاشی کلریدکلسیم و سیلیکات پتاسیم

آب مورد نیاز گلخانه های منطقه کیشستان شهرستان صومعه سرا (استان گیلان) به طور عمده از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. یکی از راه­های کاهش اثر شوری، تغذیه صحیح است. در یک پژوهش گلخانه­ای، اثر شوری آب و محلول­پاشی با دو عنصر کلسیم و سیلیسیم بر رشد ژربرا و عمر پس از برداشت آن در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور بررسی شد. فاکتور اول شوری آب آب...

متن کامل

اثر بیوچار و شوری آب آبیاری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک پس از برداشت گندم

سابقه و هدف: شوری از مهم‌ترین و جدی‌ترین تنش‌های محیطی بوده که عاملی تعیین کننده در کاهش محصول گیاهان زراعی به شمار می‌رود. خاک‌هایی که تحت تاثیر شوری قرار می‌گیرند معمولا به دلیل کمبود ماده آلی، ساختمان ضعیفی دارند. از این رو افزودن مواد آلی می‌تواند سبب بهبود پایداری خاکدانه‌های خاک، افزایش تخلخل خاک و بهبود ظرفیت نگهداری آب خاک شود. بیوچار نوعی ماده آلی غنی از کربن می‌باشد که از سوزاندن بقای...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

اثر کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاک و رشد رویشی نهال‌های خرما

کم‌آبیاری و استفاده صحیح از منابع آب شور در بخش کشاورزی از جمله راهکارهای بهینه‌سازی مصرف آب و ارتقای بهره‌وری آب می‌باشد. به‌منظور بررسی اثرات کم‌آبیاری و شوری آب آبیاری بر رشد رویشی نهال‌های خرمای رقم برحی، آزمایشی به روش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با دو عامل میزان آب آبیاری و شوری آب آبیاری در سه تکرار انجام گردید. میزان آب آبیاری در سه سطح 100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه و شوری...

متن کامل

تاثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی‌های ساختمانی خاک

ویژگی‌های ساختمانی و هیدرولیکی خاک به نوع و کیفیت آب آبیاری وابسته است. به منظور بررسی اثر پتاسیم در قالب نسبت کاتیونی پایداری ساختمان خاک (CROSS) بر ویژگی‌های فیزیکی خاک (لوم شنی)، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در ستون‌های خاک دست‌نخورده در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل شوری آب آبیاری (در دو سطح 4 و 8 دسی‌زیمنس بر متر) و مقادیر مختلف یون پتاسیم آب آبیاری (CROSS ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  135- 150

تاریخ انتشار 2015-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021