اثر تفاله هسته انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم بر عملکرد، صفات کیفی، کلسترول تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

  • طاهره غزنوی دانش‌اموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند
چکیده

به منظور بررسی اثرتفاله هسته انارفرآوری شده با هیدروکسید کلسیم بر فراسنجه‌های عملکرد، صفات کیفی و کلسترول تخم مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار در پیک تولید آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. در این تحقیق از تعداد 200 قطعه مرغ تخمگذار های‌–لاین W-36 در مرحله پیک تولید و سن 32 هفته در قالب 4 تیمار با 5 تکرار و 10 قطعه مرغ در هر تکرار استفاده شد. مرغ‌ها با جیره‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 4، 7 و 10 درصد تفاله هسته انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم به مدت سه دوره 28 روزه تغذیه شدند. داد. تحلیل داده‌ها نشان داد که تفاله هسته انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم باعث بهبود درصد تولید، وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ، ضریب تبدیل و مصرف خوراک مرغ‌های تخم‌گذار گردید صفات کیفی تخم مرغ نیز شامل شاخص شکل تخم مرغ، شاخص زرده و ضخامت پوسته تحت تأثیر سطح تفاله انار فرآوری شده قرار نگرفتند ولی واحد هاو سفیده تخم مرغ در مرغ‌های تغذیه شده با سطح 10 درصد تفاله انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم افزایش یافت. ضخامت پوسته و مقاومت پوسته تخم مرغ در گروه تغذیه شده با تفاله انار فرآوری شده افزایش یافت غلطت کلسترول زرده و خون و غلظت مالون دی‌آلدئید خون با افزودن تفاله هسته انار فرآوری شده کاهش یافت. بنابراین افزودن تفاله انار فرآوری شده با هیدروکسید کلسیم در جیره مرغ‌های تخم‌گذار، احتمالا باعث بهبود عملکرد، صفات کیفی پوسته تخم مرغ و کاهش کلسترول و بهبود وضعیت ضداکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار گردد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر استفاده از سطوح مختلف سیب درختی ضایعاتی بر ملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار تجاری

این آزمایش با تعداد  144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن  65تا  ً 76هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با  4تیمار و  3تکرار (هر تکرار دارای  12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از:  )1تیمار شاهد بدون استفاده از سیب ضایعاتی،  )2جیرۀ حاوی  2/5درصد سیب ضایعاتی،  )3جیرۀ حاوی  5درصد سیب ضایعاتی و  )4جیرۀ حاوی  7/5درصد سیب ضایعاتی. استفاده از سیب ضایعاتی در جیرههای غذایی مرغهای...

متن کامل

اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و فراسنجههای خون مرغهای تخمگذار

در این آزمایش اثر سطوح افزایشی پروبیوتیک تک سویه (بیوپلاس) بر عملکرد و متابولیتهای خون مرغهای تخمگذار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در ً قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد  256قطعه مرغ تخمگذار سویهی تجاری هایلاین ( )Hy line-W36از سن  45تا  55هفتگی در 4تیمار و  4تکرار (با تعداد  16قطعه مرغ در هر تکرار) شامل جیرهی شاهد و جیرههای غذایی حاوی  0/4 ،0/2و  0/6گرم پروبیوتیک (بیوپلاس) در کیلوگرم جیره انجام...

متن کامل

اثر سطوح مختلف گیاه خارشتر.()Alhaji maurorum L بر عملکرد، کیفیت تخممرغ، فراسنجههای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی خون مرغهای تخمگذار تجاری

تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه خارشتر .( )Alhaji maurorum Lبر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجههای خونمرغهای تخمگذار تجاری انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 144قطعه مرغ تخمگذار سویةهای لاین ( )W36از سن 65تا ً 76هفتگی در قالب طرح کاملاتصادفی با 4تیمار و 3تکرار (هر تکرار دارای 12قطعه مرغ) اجراء گردید. جیرههای آزمایشی عبارت بودند از: )1تیمار شاهد (بدون استفاده از خارشتر،)...

متن کامل

اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع کوهی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های ایمنی خون در مرغهای تخمگذار

آزمایشی با 180 قطعه مرغ تخمگذار سویهی های لاین (w36) در 5 گروه آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار) از سن 60 تا 72 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی نعناع کوهی (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ، فراسنجه های بیوشیمیایی و سلول های ایمنی خون مرغهای تخمگذار انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 30  شماره 117

صفحات  103- 116

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022