اثر تنش اکسیداتیو ناشی از سرب بر عملکرد، وضعیت آنتیاکسیدانی و پاسخهای رفتاری جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • روح اله ابراهیمی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
  • سمیه سالاری دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
  • طاهره محمدآبادی دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
  • محسن ساری دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
  • محمد تقی بیگی نصیری دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، خوزستان، ایران
چکیده

زمینه مطالعه: تا به امروز، نمونه‌های بی‌شماری از اختلالات بیوشیمیایی، فیزیولوژیک و رفتاری ناشی از رویارویی با سرب در حیوانات گزارش شده است. از سوی دیگر، مکانیسمی که طی آن سرب موجب کاهش عملکرد پرندگان می‌گردد، آشکار نشده است. از اینرو، جهت بررسی این فرضیه که سرب با القای تنش اکسیداتیو و تغییر در وضعیت آنتی‌اکسیدانی و رفتار، بر عملکرد پرنده اثر می‌گذارد، این آزمایش طراحی شد. هدف: این آزمایش برای بررسی اثر تنش اکسیداتیو القا شده توسط سرب بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و رفتار جوجه‌های گوشتی انجام شد. روش کار: 80 قطعه جوجه گوشتی به طور تصادفی به دو تیمار آزمایشی با 4 تکرار (هر تکرار شامل 10 قطعه جوجه گوشتی) اختصاص یافت. جیره‌های آزمایشی شامل 1) جیره پایه بدون سرب (شاهد) و 2) جیره پایه حاوی mg‌200 سرب در کیلوگرم جیره. نتایج: نتایج آزمایش حاضر نشان می‌دهد، استفاده از سرب در کل دوره پرورش، افزایش وزن روزانه را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی‌داری کاهش داد (01/0>p) و موجب افزایش معنی‌دار ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی شد (01/0>p). همچنین، پس از مصرف جیره آلوده با محرک تنش‌زا، مقدار مالون‌دی‌آلدهید و نسبت هتروفیل به لنفوسیت به طور معنی‌داری افزایش و فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز به طور معنی‌داری کاهش یافت (01/0≤p). افزون بر این، استفاده از mg‌200 سرب در جیره موجب افزایش معنی‌دار وضعیت نشسته و رفتار تهاجمی و کاهش معنی‌دار رفتار تغذیه پرندگان شد (01/0>p). نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان می‌دهد تنش اکسیداتیو ناشی از سرب موجب افزایش ضریب تبدیل خوراک و کاهش عملکرد پرنده می‌شود. از اینرو، مکانیسم پایه پیشنهادی برای بروز چنین پدیده‌ای این است که رویارویی با سرب از طریق اختلال در وضعیت آنتی‌اکسیدانی و رفتار تغذیه‌ای پرنده موجب کاهش عملکرد می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر سیلی مارین بر صفات تولیدی و پاسخهای ایمنی جوجه های گوشتی

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر مصرف سطوح مختلف سیلی‌مارین بر صفات تولیدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 288 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه کاب 500 در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار بررسی شدند. مقادیر صفر (شاهد)، 160، 200، 240، 280 و 320 قسمت در میلیون (ppm) سیلی‌مارین از روز سوم به جیره جوجه‌ها اضافه شد. مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خور...

متن کامل

اثر استفاده از مکمل کروم - متیونین بر کاهش اثرات منفی ناشی از تنش فیزیولوژیک در جوجه های گوشتی

هدف این مطالعه بررسی اثر مکمل کروم - متیونین بر فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش حاد بود. از 126 قطعه جوجه نر نژاد راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و سه تکرار و 14 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از 1) جیره پایه بدون مکمل کروم و تنش (شاهد منفی)، 2) جیره پایه بدون مکمل کروم و تحت تنش (شاهد مثبت)، 3) جیره پایه با 1000 ppb مکمل کروم و تحت تنش. با افزود...

متن کامل

اثر منابع مختلف چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی

Effect of different sources of fat on performance of broiler chicks was studied. Three hundred and thirty six chicks were divided into 42 groups of 8 chicks per group. Seven isoenergetic and isonitrogenous diets, mainly based on corn and soybean meal were prepared and fed. These treatments were as follows: corn + soybean meal + (5% tallow, 5% cotton seed crude oil, 5% cotton seed soapstock, 2.5...

متن کامل

اثر منابع مختلف چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی

Effect of different sources of fat on performance of broiler chicks was studied. Three hundred and thirty six chicks were divided into 42 groups of 8 chicks per group. Seven isoenergetic and isonitrogenous diets, mainly based on corn and soybean meal were prepared and fed. These treatments were as follows: corn + soybean meal + (5% tallow, 5% cotton seed crude oil, 5% cotton seed soapstock, 2.5...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 71  شماره 4

صفحات  453- 461

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022