اثر تنش خشکی بر میزان تجمع اسید آبسزیک و هدایت روزنه ای برگ چغندر قند

نویسندگان

  • رنجی, ذبیح اله
  • صانعی شریعت پناهی, محمد
  • قلاوند , امیر
  • هوشدارتهرانی , محمدحسن
  • وزان, سعید
چکیده

خشکی یکی از عوامل اصلی تهدید کنندهمحصولات زراعی است. غلظت اسید آبسزیک همراه با تنش خشکی در چغندرقند و سایرگیاهان افزایش مییابد و قادر است فیزیولوژی گیاه را در مقابل تنش تنظیم نماید. به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر میزان تجمع اسید آبسزیک در چغندر قند آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (با سه تکرار) در دو منطقه کرج و مشهد در سال 1378 به اجرا درآمد. در این آزمایش نُه ژنوتیپ چغندر قند با اعمال تنش خشکی (قطع آبیاری به مدت 50 روز در اوایل دوره رشد) و بدون تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تجمع ABA در شرایط تنش در برگ ها بیشتر شد و با افزایش تنش خشکی میزان آن افزایش یافت. ژنوتیپهای مختلف نیز از نظر میزان تجمعABA اختلاف معنیدار داشتند و اثرات متقابل ژنوتیپ × نوع تنش نیز از نظر تجمعABA معنیدار بود. با اعمال تنش خشکی، قند قابل استحصال کاهش یافت ولی در ژنوتیپ ها معنی دار نشد. بین عملکرد ریشه و ABA همبستگی پایین به دست آمد که علت آن به خاطر بازسازی گیاه و جبران خسارت وارده در اوایل رشد پس از بر طرف شدن تنش خشکی بود. هم چنین هدایت روزنهای نیز با افرایش ABA کاهش نشان داد که علت آن بسته شدن روزنهها و کاهش تعرق بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پاسخ تاج پوشش، کلروفیل برگ، هدایت روزنه ای و عملکرد ارقام گندم نان به تنش خشکی

به منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژیک موثر در تنش خشکی، 10 لاین و رقم گندم نان شامل لاین های متحمل و حساس در یک آزمایش کرت های خرد شده بر پایه طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار آبیاری (معمول و تنش) به عنوان عامل اصلی و رقم به عنوان عامل فرعی در 3 تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. اعمال تنش خشکی با قطع آبیاری در مرحله ظهور سنبله انجام گردید. نتایج نشان داد که رژیم رطوبتی...

متن کامل

اثر تنش خشکی بر شاخص سطح برگ، فتوسنتز، هدایت روزنه ای و میزان پرولین در دو رقم لوبیاچیتی (.Phaseolus vulgaris L)

جهت بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص سطح برگ، سرعت فتوسنتز، میزان کلروفیل، هدایت روزنه‌ای و میزان پرولین در ارقام لوبیا چیتی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح، آبیاری کامل (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله رویشی شامل ظهور سه برگچه اول (V3) و قطع آبیاری در مرحله گلدهی (R6) و دو رقم لوبیا چیتی (تلاش و خمین) بودند. نتایج نشا...

متن کامل

بررسی شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای چهار رقم گندم دیم تحت شرایط تنش خشکی

در دهه های آینده با گرم شدن جهانی هوا و تغییر اقلیم، لزوم دست یابی به ارقامی از گندم با کارآیی فتوسنتزی بالا در شرایط کمبود رطوبت و هوای گرم، از اهمیت زیادی بر خوردار است. بدین منظور، بررسی شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه ای چهار رقم گندم دیم به کند کننده رشد و سطوح نیتروژن (صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار)، پژوهشی مزرعه ای در دو سال زراعی 86-1385 و 87-86 ...

متن کامل

بررسی روند تجمع پرولین در برگ رگه های متحمل وحساس به شوری (NaCl) در چغندر قند

به منظور بررسی روند تجمع پرولین در گیاه چغندرقند ‘ جهت استفاده از آن در برنامه های بهنژادی ‘ بذور رگه های متحمل وحساس به شوری با استفاده از محلولهای غذایی ‘ درداخل سیلیس ودراتاقک رشد کشت گردیدند . در این بررسی ازهر تیمار 30 بوته حفظ ودر 28 روزگی با افزودن نمک طعام در محلول غذایی با هدایت های الکتریکی 8و 16 میلی موس بر سانتی متر تحت تنش شوری قرار گرفتند . در دو آزمایش جداگانه ابتدا مقدار نیم گرم...

متن کامل

بررسی خصوصیات روزنه ای انجیر خوراکی تحت شرایط تنش خشکی

استهبان با دو میلیون اصله درخت انجیر، مهمترین منطقه تولید انجیر دیم در ایران است که با مشکل کم آبی روبرو ست. تحقیق حاضر اثرات سطوح مختلف تنش آبیاری را بر واکنش روزنه و سلول نگهبان در آزمایشی به صورت فاکتوریل 4*4 در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار داده است. تیمارها شامل چهار رقم انجیر خوراکی (سبز، سیاه، شاه انجیر و متی) و چهار سطح آبیاری شامل شاهد (100% ظرفیت زراعی)، تنش ملایم (75% ظرفیت ز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 3

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2002-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021