اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و انواع ریزنمونه بر باززایی و ریزازدیادی توت‌فرنگی تجارتی رقم سلوا (Fragaria × ananassa cv. Selva)

نویسندگان

  • طالبی, مجید
  • سیدطباطبایی, بدرالدین ابراهیم
  • مدنی, گلنوش
  • یامچی, احد
چکیده

Strawberry (Fragaria× ananassa L.) is an important horticultural product that is highly acceptable because of its desirable taste, flavor, mineral elements, vitamins and secondary metabolites. Conventionally, strawberries are vegetatively propagated by runners arising from axillary buds on the plant crown. Plant propagation through runner produces a limited number of propagules. In the view of mass propagation and transformation, it is highly desirable to optimize methods of rapid, efficient and large scale multiplication of Fragaria X ananassa Duch. through tissue culture. In present study, developing an effective protocol for regeneration of strawberry cv. Selva, different explants (leaf disk, shoot tips and hypocotyls) and media modifications were examined. The best response towards shoot induction was observed on shoot tip explants cultured on MS medium supplemented with 2 mg/l of BAP and IAA. Direct shoots emerged from hypocotyls grown on MS medium supplemented by 2,4-D, BAP and TDZ at 0.01, 0.1 and 1 mg/l respectively. Indirect shoot regeneration was produced from hypocotyls on MS medium containing 2 mg/l of BAP. Using activated charcoal enhanced explants proliferation on culture media due to decreasing the toxic metabolites, phenolic exudation and adsorption of inhibitory compounds.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تنظیم کننده های رشد و انواع ریزنمونه بر باززایی و ریزازدیادی توت فرنگی تجارتی رقم سلوا (fragaria × ananassa cv. selva)

توت فرنگی یکی از محصولات مهم باغبانی است که به دلیل دارا بودن مقادیر قابل ملاحظه مواد معدنی، انواع ویتامین ها، عطر و طعم، و متابولیت های ثانویه مقبولیت زیاد بین مصرف کنندگان دارد. معمول ترین روش ازدیاد توت فرنگی استفاده از ساقه رونده می باشد. اما تعداد گیاهچه حاصل محدود است. از نظر تولید انبوه و هم چنین انتقال ژن، بهینه سازی روش های کشت بافت توت فرنگی (fragaria x ananassa duch.) بسیار حائزاهمیت...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

متن کامل

اثر پوترسین و 1- متیل سیکلوپروپان بر خواص کیفی و عمر انبارمانی میوه توت‌فرنگی رقم "سلوا" (Fragaria ananassa Cv. Selva)

Ethylene is an important contributor to the acceleration of fruit ripening and postharvest losses of fruit. Thus, anti ethylene substances could increase storage life of fruits. Thus the effects of 0 (control), 0.5, 0.75 and 1 µL L-1 of 1-MCP and putrescine with 0 (control), 0.5, 1 and 1.5 mM on the storage life (1°C) during 21 day in strawberry fruit Cv. Selva were studied and appearance and t...

متن کامل

بررسی اثر 1- متیل سیکلوپروپن و تیمار گرمایی بر کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva)

این تحقیق به منظور مطالعه اثرات تیمارهوای گرم و 1- متیل سیکلوپروپن به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر بر کیفیت و انبارمانی میوه توت‌فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار گرمایی در دو سطح (دمای اتاق و ?C45 به مدت 3 ساعت) و 1- متیل سیکلوپروپن در 2 سطح (0 و 1 میکرولیتر در لیتر) بودند. نمونه‌های موجود در هر تیمار در سردخانه با دمای صفر...

متن کامل

بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی اکسیدکربن بالا روی ویژگی های انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria ananassa cv. Selva))

این تحقیق به منظور مطالعه اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته با غلظت بالای گاز دی اکسیدکربن بر ویژگی های انبارمانی میوه توت فرنگی رقم ‘سلوا’ صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پوشش در دو سطح (پلی اتیلن و پلی آمید) و ترکیب گازی در دو سطح (هوا و دو درصد اکسیژن + 15 درصد دی اکسیدکربن + 83 درصد نیتروژن) بودند، نمونه های موجود در هر تیمار ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 3

صفحات  111- 123

تاریخ انتشار 2013-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022