اثر توأمان فشردگی و رطوبت خاک بر جذب آهن و منگنز توسط دانهال‌های پسته (.Pistachio vera L)

نویسندگان

  • داود زارع حقی استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
  • غزاله عزیزی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
  • نصرت اله نجفی دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

در آزمایشی گلخانه‌ای‌ جذب آهن و منگنز توسط دانهال‌های پسته (.Pistachio vera L) در رطوبت‌ و تراکم‌های مختلف بررسی گردید. این آزمایش در یک خاک آهکی با بافت لوم شنی در چهار‌ سطح‌ تراکمی (چگالی 35/1، 5/1، 65/1 و 8/1 گرم بر سانتی­متر مکعب)، شش سطح رطوبت از رطوبت اشباع تا نقطه پژمردگی دایم و در سه تکرار انجام شد. بعد از خروج ریشه‌ها از استوانه (90 روز) گیاهان برداشت، غلظت و مقدار آهن و منگنز اندازه‌گیری شد. این آزمایش آشیانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. افزایش تراکم خاک از 5/1 به 8/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب سبب افزایش تقریبی 30 درصدی غلظت آهن ریشه و منگنز بخش هوایی و ریشه شد. افزایش سطوح تراکم خاک از 35/1 به 8/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب مقدار آهن و منگنز بخش هوایی را به­ترتیب 74 و 64 درصد و مقدار آهن و منگنز ریشه را به­ترتیب 45 و 36 درصد کاهش داد. در تمام سطوح تراکمی کمبود آب تاًثیر منفی بر غلظت آهن بخش هوایی گذاشت، ولی افزایش غلظت منگنز بخش هوایی و ریشه در سطوح تراکمی 35/1 و 5/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب همراه با تنش رطوبتی مشاهده شد. زیادی آب خاک سبب افزایش مقدار آهن و منگنز بخش هوایی و ریشه در سطح تراکمی 8/1 گرم بر سانتی‌متر مکعب گردید (p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر توأمان فشردگی و رطوبت خاک بر جذب آهن و منگنز توسط دانهال های پسته (.pistachio vera l)

در آزمایشی گلخانه ای جذب آهن و منگنز توسط دانهال های پسته (.pistachio vera l) در رطوبت و تراکم های مختلف بررسی گردید. این آزمایش در یک خاک آهکی با بافت لوم شنی در چهار سطح تراکمی (چگالی 35/1، 5/1، 65/1 و 8/1 گرم بر سانتی­متر مکعب)، شش سطح رطوبت از رطوبت اشباع تا نقطه پژمردگی دایم و در سه تکرار انجام شد. بعد از خروج ریشه ها از استوانه (90 روز) گیاهان برداشت، غلظت و مقدار آهن و منگنز اندازه گیری ...

متن کامل

تأثیر شوری و منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته (Pistacia vera L.)

به‌منظور مطالعة تأثیر منگنز و شوری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته (رقم بادامی زرند) آزمایشی به‎صورت فاکتوریل، با دو فاکتور شوری (0، 75، 150، 225، 300 میلی‌مولار کلرید سدیم) و منگنز (0، 12، 24، 36 میکرومولار منگنز از منبع سولفات منگنز)، در قالب طرحی کاملاً تصادفی با چهار تکرار در محیط کشت‎ پرلیت انجام شد. نتایج نشان داد، با مصرف 150 میلی‎مولار کلرید سدیم، کلروفیل  aو b و همچن...

متن کامل

Drying Kinetics of Pistachio Nuts (Pistacia vera L.)

The effect of different air temperatures (40, 50, 60 and 70°C), air velocities (1 and 2 m/s) and bed depth (monolayer, 3 and 5 cm) on drying kinetics and lipid quality (peroxide value and free fatty acids) of a variety of Persian Pistachio nuts (Abasali variety) were studied. Additionally, effective diffusivity (D ) was determined eff by using Fick’s second law varied from 7.061×10 to 2.105×10 ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

به‌ منظور بررسی اثرات باقی‌مانده سولفات‌منگنز بر رشد و ترکیب شیمیایی سویا، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تیمار و سه تکرار در20 خاک مختلف از مزارع سویاکاری شرق استان مازندران انجام شد. خاک‌های مورد مطالعه دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت بوده و به نحوی انتخاب گردیدند که مقدار متفاوتی منگنز قابل استخراج با عصاره‌گیر DTPA داشتند. تیمارهای این تحقیق شامل د...

متن کامل

اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهال زیتون در گلخانه

هدف از انجام آزمایش بررسی اثرات تنشهای فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه‌دوانی نهالهای زیتون می‌باشد. آزمایش در شرایط محیطی گلخانه‌ای و گلدانی و در قالب روش آماری فاکتوریل و در طرح پایه کاملاً تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد که تیمارها شامل دو سطح فشردگی خاک (وزن مخصوص ظاهری 1/3 و 1/6گرم بر سانتیمتر مکعب) و دو دور آبیاری (سه و شش روزه) بودند. از نهالهای بذری رقم زرد زیتون و خاک لوم شنی رسی بر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  40- 61

تاریخ انتشار 2015-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023