اثر توانایی آللوپاتی عصاره برنج روی رشد گیاهچه های سوروف

نویسندگان

  • ا.ا متین محقق
  • جعفر اصغری استاد دانشگاه
  • س برندجی استاد دانشگاه
  • مسلم محمد شریفی محقق
چکیده

بعضی از ارقام برنج توان اللوپاتیک خوبی بر روی بسیاری از علفهای هرز مزاحم شالیزارهای برنج از خود نشان داده اند. تاثیر عصاره پوسته 46 رقم برنج با غلظتهای مختلف در آزمایشهای زیست سنجی بر رشد گیاهچههای سوروف مورد بررسی قرار گرفتند. عصاره پوسته رقمهای دشتی سرد و دیناردو بیشترین تاثیر بازدارندگی و ارقام علی کاظمی و سپیدرود کمترین اثر بازدارندگی را بر روی رشد ریشه سوروف نشان دادند. ارقام دینورادو و ندا بیشترین اثر بازدارندگی را روی رشد اندامهای هوایی نشان دادند در حالی که عصارهای لاین 229 و رقم یواس ای ان بیشترین اثر تحریک کنندگی رشد را بر اندامهای هوایی گیاهچه های سوروف نشان دادند. ریشه های سوروف نسبت به عصاره های پوسته برنج حساستر از اندامهای هوایی بودند. در مجموع، عصاره های پوسته 5 رقم برنج بیشترین خاصیت اللوپاتیک را بر سورف نشان دادند که از میان آنها ارقام دینورادو، ندا، دشتی سرد و آی آر- 60 دارای پتانسیل بازدارندگی و لاین 229 پتانسیل تحریککنندگی رشد داشتند. ویژگی بازدارندگی پوسته برنج می تواند برای غربال سازی ارقام اللوپاتیکبرنج مورد استفاده قرار گیرد. ارقام دارای پوسته با توان بازدارندگی بیشتر می تواند ما را به یافتن ارقام با ویژگی علفکشی طبیعی رهنمون سازد. تفاوت های ژنتیکی بین ارقام برنج، تنوع اثرات اللوپاتیکبر روی سوروف را نشان می دهد. به نژادی ارقام برنج با توان اللوپاتیک بالا ممکن است علفکشهای طبیعی را برای کنترل علفهای هرز فراهم سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر رقابت دو گونه علف‌ هرز سوروف بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج

سوروف همواره به عنوان مهمترین علف‌هرز برنج در دنیا مطرح بوده است. بعلاوه پیدایش گونه‌های جدید و سازگارتر سوروف در اکوسیستم شالیزار سبب افزایش خسارت این جنس به محصول برنج شده است. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر تداخل دو گونه علف‌هرز سوروف بر روی شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج، در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال زراعی 87-1386 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پای...

متن کامل

بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا

به منظور بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشدگیاهچه کندم وکلزا آزمایشی درسال 1395 درشیراز انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد و طی آن غلظت‌های صفر (شاهد )، 25، 50، 75 و100 درصد عصاره آفتابگردان روی دو رقم گندم (پیشتاز و داراب2) و دو رقم کلزا ( طلایه و الایت) مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که عصاره بقایای آفتابگردان تأثیر معنی داری بر درصد جوان...

متن کامل

بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و کلزا

به منظور بررسی اثر آللوپاتی بقایای آفتابگردان بر جوانه زنی و رشدگیاهچه کندم وکلزا آزمایشی درسال 1395 درشیراز انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد و طی آن غلظت‌های صفر (شاهد )، 25، 50، 75 و100 درصد عصاره آفتابگردان روی دو رقم گندم (پیشتاز و داراب2) و دو رقم کلزا ( طلایه و الایت) مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که عصاره بقایای آفتابگردان تأثیر معنی داری بر درصد جوان...

متن کامل

اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم و یونجه

این مطالعه به منظور بررسی اثر آللوپاتی سه گونه مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه­زنی و رشد اولیه دو گیاه گندم و یونجه صورت گرفت. آزمایش مذکور در سال 2002 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد اجرا گردید. در این بررسی نوع عصاره در چهار سطح شامل عصاره گیاهان کور، اسفند و کرقیچ و آب مقطر (شاهد) به عنوان فاکتور اول، غلظت عصاره در دو سطح 50 و 100 درصد به عنوان فاکتور دوم و گونه های زراعی گندم و یون...

متن کامل

اثر رقابت دو گونه علف هرز سوروف بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج

سوروف همواره به عنوان مهمترین علف هرز برنج در دنیا مطرح بوده است. بعلاوه پیدایش گونه های جدید و سازگارتر سوروف در اکوسیستم شالیزار سبب افزایش خسارت این جنس به محصول برنج شده است. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر تداخل دو گونه علف هرز سوروف بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج، در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال زراعی 87-1386 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  31- 44

تاریخ انتشار 2007-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021