اثر تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیبرلین بر کنترل سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای در دوره انبارمانی

نویسندگان

  • اورنگ خادمی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
  • مهدی صیدی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
چکیده

فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum L.) حساس به سرمازدگی است و علائمی همانند، تغییر رنگ، کاهش سفتی، و آلودگی‌های قارچی از جمله علایم سرمازدگی در این محصول هستند. در این بررسی اثر کلریدکلسیم 5/0 درصد و اسیدجیبرلیک 50 میلی‌گرم بر لیتر در دو و سه دوره محلول‌پاشی قبل از برداشت بر برخی ویژگی‌های کیفی و کنترل سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای رقم کالیفرنیا واندر در انبار سرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تیمارهای کلسیم و جیبرلین در مقایسه با شاهد شدت سرمازدگی کمتری داشتند و در این بین کمترین سرمازدگی در تیمار کلسیم سه بار محلول‌پاشی مشاهده شد. تیمار کلسیم دارای مقدار مالون‌دی‌آلدئید کمتری نسبت به تیمار جیبرلین و تیمار جیبرلین نیز دارای مقدار مالون‌دی‌آلدئید کمتری نسبت به شاهد بود. در تیمارهای اعمال شده، سفتی بافت و اسیدیته قابل تیتراسیون بیشتر و مقدار مواد جامد محلول کمتر از شاهد بود. مقدار اسید آسکوربیک و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در تیمارهای کلریدکلسیم و جیبرلین بیشتر از شاهد بود. بیشترین مقدار کلسیم در نمونه‌های تیمار کلریدکلسیم مشاهده شد. نمونه‌های تیمار جیبرلین نیز دارای کلسیم بیشتری در مقایسه با نمونه‌های شاهد بودند. در بیشتر شاخص‌های کیفی اختلاف معنی‌داری بین دو بار و سه بار محلول پاشی مشاهده نشد، بنابراین هر دو تیمار کلریدکلسیم و جیبرلین موجب حفظ کیفیت و کاهش خسارت سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای در انبار سرد شده و می‌تواند برای افزایش عمر پس از برداشت این میوه مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم قبل از برداشت بر انبارمانی میوه کیوی (رقم هایوارد)

به‌منظور بررسی اثر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان انبارداری بر برخی صفات کیفی کیوی فروت، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 90- 1389 در باغی خصوصی در شهرستان چالوس به اجرا درآمد. فاکتورها شامل:کلرید کلسیم در چهار سطح (0، 0/5، 1 و 1/5 درصد) و هرس تابستانه در چهار سطح (بدون هرس و باقی گذاشتن 2، 4 و 8 برگ پس از آخرین میوه) و زمان نگهداری در...

متن کامل

بهینه‌سازی کیفیت میوه فلفل دلمه‌ای سبز در انبار توسط کاربرد قبل از برداشت کلریدکلسیم و بسته‌بندی با فیلم سلوفان

به منظور کاهش ضایعات میوه فلفل دلمه‌ای رقم "California Wonder" این آزمایش در دانشگاه ایلام طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی قبل از برداشت کلریدکلسیم 5/0 درصد، بسته‌بندی با سلوفان، محلولپاشی قبل از برداشت کلریدکلسیم 5/0 درصد همراه با بسته‌بندی با پوشش سلوفان(کلسیم+سلوفان) و شاهد (بدون محلولپاشی و پوشش) بود. میوه‌های فلفل دلمه‌ای برای مدت 20 روز در دمای 10 درجه سانتی‌گراد و رطوبت ن...

متن کامل

تأثیر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین، کلرید کلسیم و دما بر خصوصیات کیفی و انبارمانی میوه چیکو (Manilkarazapota) شهرستان میناب

سابقه و هدف: وضعیت ظاهری محصولات مهم‌ترین شاخص ارزیابی بازارپسندی است. وجود هر گونه علایم آلودگی، پوسیدگی و نرم شدن میوه طی انبارداری باعث کاهش بازارپسندی محصول می­شود. به همین دلیل استفاده از روش­های ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت بافت میوه در دمای مناسب در انبار امری ضروری است. مواد و روش‌ها: به منظور ارزیابی اثرات تیمارهای مواد شیمیایی و دما بر روی ویژگی­های کمی و کیفی میوه چیکو رقم اُوال د...

متن کامل

اثر تیمارهای پس از برداشت پوتریسین و متیل جاسمونات روی میزان سرمازدگی و برخی از ویژگی‌های انبارمانی میوه پرتقال رقم والنسیا (Citrus sinensis var. Valencia)

Valencia is one of the major orange cultivars which is grown in south of Iran. A great portion of annual fruits is usually cold stored for several months. This experiment was carried out to determine the effects of putrescine and methyl jasmonate on some of orange (Citrus sinensis) “Valencia” fruit characteristics. Fruits were treated with 0 (control), 2.5 and 5 millimoles of putrescine and 0 (...

متن کامل

اثر تیمارهای پس از برداشت پوتریسین و متیل جاسمونات روی میزان سرمازدگی و برخی از ویژگی های انبارمانی میوه پرتقال رقم والنسیا (citrus sinensis var. valencia)

والنسیا یکی از اصلی ترین ارقام پرتقال تولید شده در جنوب ایران است که درصد قابل توجهی از آن هر ساله به مدت چند ماه در سردخانه نگهداری می شود. این آزمایش برای تعیین اثر پوتریسین و متیل جاسمونات روی برخی از ویژگی های انباری پرتقال رقم والنسیا انجام شده است. میوه های این رقم تجاری با غلظت های صفر (شاهد)، 5/2 و 5 میلی مولار پوتریسین، 10 و 20 میکرو مولار متیل جاسمونات تیمار و سپس در دمای 1±5 درجه سان...

متن کامل

بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام

به‌منظور مطالعۀ اثر تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حل مشکلات کشت گیاه فلفل دلمه‌ای در منطقۀ ایلام (شامل تولید میوه‌هایی با اندازۀ نامناسب و دچار عارضۀ پوسیدگی گلگاه و آفتاب‌سوختگی)، تحقیق حاضر در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ایلام در سال زراعی 1392 انجام گرفت. به این منظور، تیمارهای اسید جیبرلیک (50 میلی­گرم بر لیتر) و کلرید کلسیم (5/0 درصد)، هر یک به‌صورت دو بار (زمان ظهور میوه و 15 روز پس ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 2

صفحات  209- 222

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021