اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L)

نویسندگان

  • رضا تمرتاش عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

از آنجایی که مطالعات مربوط به جوانه‌زنی بذرها از ابزارهای کلیدی جهت برنامه‌های حفاظتی و نجات گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض قرار دارند می‌باشد، لذا بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه‌زنی گیاه توت روباهی (PoteriumSanguisorba minor L.) به‌منظور حفاظت از این گونه ضروری می‌باشد. بدین منظور تحقیق حاضر در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با 9 تیمار انجام گردید. تیمارها شامل شاهد (آب مقطر)، تیمار خیساندن در 3 سطح 24، 48 و 72 ساعت، تیمار آب داغ 70 درجه سانتی‌گراد طی دو زمان 10 و 15 دقیقه و در نهایت خراش‌دهی پوسته بذر با سوزن به همراه اسید سولفوریک با غلظت 95٪ طی مدت10، 15 و 30 دقیقه بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خیساندن به مدت 48 ساعت بیشترین تاثیر را در جوانه‌زنی گونه توت روباهی داشته است. به طوری که با استفاده از این تیمار، درصد جوانه‌زنی به 33/93 درصد رسیده است که در مقایسه با تیمار شاهد 33/43 درصد افزایش داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اسید سولفوریک 98 درصد و آب داغ 70 درجه سانتی‌گراد جوانه‌زنی بذر را کاهش می‌دهد که احتمالاً ناشی از آسیب دیدن جنین بذر در اسید و آب داغ می‌باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

از آنجایی که مطالعات مربوط به جوانه زنی بذرها از ابزارهای کلیدی جهت برنامه های حفاظتی و نجات گونه هایی که در معرض خطر انقراض قرار دارند می باشد، لذا بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی گیاه توت روباهی (poteriumsanguisorba minor l.) به منظور حفاظت از این گونه ضروری می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار spss نسخه 19 و با 9 تیمار انجام گردید. تیمارها شا...

به­منظور بررسی اثرات عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل، بر ارتفاع بوته، طول ریشه­، تعداد شاخه­های جانبی، تعداد برگ در بوته، میزان کلروفیل و ماده خشک کل در گیاه دارویی توت ­روباهی، دو آزمایش جداگانه در سال 1388، در همدان اجرا گردید. آزمایش عصاره دودی با شش غلظت (صفر، 002/0، 01/0، 1/0، 2/0 و 1[v/v]) و سه تکرار، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و آزمایش دود آئروسل با دو تیمار دود آئروسل (20 دقیقه) و ...

به­منظور بررسی اثرات عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل، بر ارتفاع بوته، طول ریشه­، تعداد شاخه­های جانبی، تعداد برگ در بوته، میزان کلروفیل و ماده خشک کل در گیاه دارویی توت ­روباهی، دو آزمایش جداگانه در سال 1388، در همدان اجرا گردید. آزمایش عصاره دودی با شش غلظت (صفر، 002/0، 01/0، 1/0، 2/0 و 1[v/v]) و سه تکرار، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و آزمایش دود آئروسل با دو تیمار دود آئروسل (20 دقیقه) و ...

به دلیل توسعه شهرها و افزایش مصرف سرانه آب، روزانه حجم زیادی پساب فاضلاب تولید میشود . استفاده صحیح از این منبع عظیم آب در بخش کشاورزی علاوه بر گسترش سطح زیر کشت و افزایش تولید محصولات ، از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری میکند استفاده از فاضلاب در کشاورزی علاوه بر تامین نیاز آبی گیاه ، مواد غذایی مورد نیاز گیاه را نیز تامین می کند. در این تحقیق تاثیر پساب بر روی گیاه توت روباهی مورد بررسی قرار گر...

In order to evaluate effect of salinity on the germination and vegetative growth of grassland different salad burent Poterium sanguisorba two different experiments were conducted under laboratory and glasshouse conditions in summer 2010. In the first experiment six ecotypes (Semirom, Fereidonshahr, Tehran, Karsang, Damavand and farokhshahr) and four levels of salinity (0, 4, 8 and 12 dS m-1 of ...

شوری یکی از فاکتورهای محیطی می باشد که منجر به کاهش و یا تاخیر در جوانه زنی دانه های گیاهان می شود. همچنین بر استقرار و رشد گیاهان هالوفیت و گلیکوفیت موثر می باشد. گیاه توت روباه از لحاظ دارویی، علوفه ای، زینتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه تحمل به شوری در گیاه مذکور در مرحله جوانه زنی و رویشی در آزمایشگاه فیزیولوژی مؤسسه ی تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در سال ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود