اثر حرارت و آمونیاکی جوروی اسیدیته شکمبه ‘ تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

نویسندگان

  • علی نیکخواه
  • غلامعلی نهضتی
  • محمدحسن نسری فتحی
چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر حرارت دادن و آمونیاکی کردن دانه جو روی تولید شیر‘ ترکیبات شیر و اسیدیته شکمبه مطالعه گردید. دانه جو در حرارت 120-115 درجه سانتیگراد تف داده شد. برای تهیه جو آمونیاکی شده ‘ 100 کیلو گرم دانه جو با 75 کیلو گرم محلول 4% اوره مخلوط و بمدت 60 روز سیلو گردید . در این آزمایش بر اساس یک طرح چرخشی متوازن 12 رأس گاو هلشتاین شیرده با وضعیت یکسان (10±52 روز پس از زایش) با جیره های غذایی هم مانند از نظر مواد و درصد اجزاء متشکله (37% یونجه و 63% کنسانتره) و ترکیبات شیمیایی و انرژی حاوی جو فرآیند نشده (جیره 1) ‘ جو آمونیاکی شده (جیره 2) ‘ جو تف داده شده (جیره 3) و جو تف داده شده و آمونیاکی شده (جیره 4) درسه دوره متوالی چهار هفته ای با یک هفته فاصله بین دو دوره تغذیه شدند. میانگین شیر تولیدی (بر مبنای 4% چربی) گاوهایی که از جیره های 1‘2‘3‘و4 و تغذیه شده بودند. بترتیب برابر b94/20‘a20/3‘a28/3 و a55/3 بود. این روند در مورد درصد پروتئین برابر a11/3‘a30/3 ‘b96/2 ‘a06/3 بود . میانگین درصد کل موادجامد شیر گاوهای تغذیه شده با جیره 2(4/12) ‘ با جیره 4(07/12) بیشترین ولی تغذیه شده با جیره 1 (6/11) و جیره 3(90/11) کمترین بود که تفاوت بین دومیانگین اول با دو میانگین دوم معنی دار بود (05/0>p) ‘ ماده خشک مصرفی گاوهابه ازای یک کیلوگرم شیر تولیدی برای جیره های 1‘ 2‘ 3 و4 بترتیب برابر 10/1 ‘ 04/1 ‘ 03/1و00/1 کیلوگرم بود. pH شکمبه گاوهای تغذیه شده با جیره 1 پایین ترین (02/6) و با جیره 4 بالاترین (43/6) بود که اختلاف بین آنها معنی دار بود (05/0>p) . میانگین pH مدفوع گاوهای تغذیه شده با جیره ها به ترتیب برابر 12/6‘13/6‘12/6 و20/6 بود که تفاوت بین آنها معنی دار نبود. با توجه با این یافته ها چنین استنتاج می گردد. که با آمونیاکی کردن ویا تف دادن جومی توان درصد چربی شیر‘ مقدار شیر تولیدی گاوها را افزایش داده و احتمالا بروز اسیدوز در گاوها را کاهش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

به منظور تعیین اثر استفاده از سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیه (SC47) در تغذیه گاوهای شیرده و تولید آنها، آزمایشی با بکاربردن طرح چرخشی متوازن با دوازده راس گاو (در مرحله اول شیردهی)، چهار جیره (یک الی چهار)، سه دوره (هر دوره 28 روز)، سه بلوک و چهار رأس گاو در هر بلوک انجام شد. اجزای اصلی جیره پایه شامل یونجه خشک (65/23 درصد)، ذرت سیلوشده (2/17 درصد) و مواد متراکم (15/59 درصد) براساس ماده...

متن کامل

اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین

به منظور تعیین اثر استفاده از سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیه (sc47) در تغذیه گاوهای شیرده و تولید آنها، آزمایشی با بکاربردن طرح چرخشی متوازن با دوازده راس گاو (در مرحله اول شیردهی)، چهار جیره (یک الی چهار)، سه دوره (هر دوره 28 روز)، سه بلوک و چهار رأس گاو در هر بلوک انجام شد. اجزای اصلی جیره پایه شامل یونجه خشک (65/23 درصد)، ذرت سیلوشده (2/17 درصد) و مواد متراکم (15/59 درصد) براساس ماده ...

متن کامل

الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین

سابقه و هدف: مشخص شده است که رفتارهای تغذیه‌ای با تاثیر بر pH شکمبه می‌توانند چربی شیر را تغییر دهند اما الگوی تغییر روزانه این رفتارها و پاسخ‌های متعاقب در الگوی تغییر pH شکمبه و چربی شیر بررسی نشده است. هدف این آزمایش بررسی تغییر الگوهای روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پر تولید هلشتاین در شرایط جیره‌های با کنسانتره بالا بود. روش‌ها و مواد: در این آزمایش از تعد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1998-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023