اثر دما و رطوبت در جوانه زنی آسکوسپور و کنیدیوم Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی مو

نویسندگان

  • جواد زاد
  • سید محمود اخوت
  • عباس شریفی تهرانی
  • عباس صفرنژاد
  • محمد حاجیان شهری
چکیده

در این تحقیق اثردما و رطوبت برجوانه زنی آسکوسپور وکنیدیوم قارچUncinula necator (Schw.) Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که آسکوسپورها در طیف دمایی 5 -30 درجة سانتیگراد بر روی لام میکروسکوپی و رطوبت نسبی اشباع قادر به جوانه زنی هستند. بیشترین میزان جوانه زنی( 37% ) آسکوسپورها در 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد و طیف دمایی20-30 درجة سانتیگراد دمای بهینه جوانه زنی آسکوسپورها بود. میزان جوانه زنی آسکوسپورها بر روی لام میکروسکوپی و در رطوبت نسبی54، 76، 95 و100 درصد در25 درجة سانتیگراد به ترتیب صفر، صفر،5/4 و37 درصد بود. جوانه زنی کنیدیوم ها نیز روی لام میکروسکوپی و برگ بریده میزبان در دما و رطوبت نسبی مختلف اندازه گیری شد. حداقل دما برای جوانه زنی کنیدیومها روی لام میکروسکوپی در رطوبت اشباع 6 درجة سانتیگراد و دمای بهینة جوانه زنی کنیدیومها 21 درجة سانتیگراد بود. کنیدیومها همچنین روی لام میکروسکوپی در طیف رطوبت نسبی 54 -100 درصد و در سطح برگهای مو، در طیف دمایی 5-35 درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی اشباع قادر به جوانه زنی بودند و بیشترین میزان جوانه زنی کنیدیومها روی برگ در دمای 15 و25 درجة سانتیگراد اندازه گیری شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دما و رطوبت در جوانه زنی آسکوسپور و کنیدیوم uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی مو

در این تحقیق اثردما و رطوبت برجوانه زنی آسکوسپور وکنیدیوم قارچuncinula necator (schw.) burr. عامل بیماری سفیدک سطحی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که آسکوسپورها در طیف دمایی 5 -30 درجة سانتیگراد بر روی لام میکروسکوپی و رطوبت نسبی اشباع قادر به جوانه زنی هستند. بیشترین میزان جوانه زنی( 37% ) آسکوسپورها در 25 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد و طیف دمایی20-30 درجة سانتیگراد دمای بهی...

متن کامل

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور Erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

رهاشدن وجوانه زنی آسکوسپورهای U.necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور با نگهداری برگ های انگور حامل کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری در حرارتهای20 و4 درجه سانتیگراد و شرایط رطوبتی نیمه خشک و خشک پس از 20،80 ،120،150 و 180 روز به تفکیک اندازه گیری شدند. همچنین ا ثردرجه حرارت‌های 35-0 درجه سانتیگراد پس از 24 ساعت در رهاشدن آسکوسپورها و میزان رها شدن آسکوسپورها دردوره زمانی 168-0 ساعت درشرایط رطوب...

متن کامل

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه زنی و بیماری زایی آسکوسپورهای uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

رهاشدن وجوانه زنی آسکوسپورهای u.necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور با نگهداری برگ های انگور حامل کلیستوتسیوم های قارچ عامل بیماری در حرارتهای20 و4 درجه سانتیگراد و شرایط رطوبتی نیمه خشک و خشک پس از 20،80 ،120،150 و 180 روز به تفکیک اندازه گیری شدند. همچنین ا ثردرجه حرارت های 35-0 درجه سانتیگراد پس از 24 ساعت در رهاشدن آسکوسپورها و میزان رها شدن آسکوسپورها دردوره زمانی 168-0 ساعت درشرایط رطوبت...

متن کامل

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (syn. uncinula necator) erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور Uncinula necator در منطقه مشکین‎شهر

     بیماری سفیدک سطحی انگور ناشی از قارچ   Uncinula ncator از  لحاظ اقتصادی یکی از مهم‎ترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران  به شمار می­رود. این بیماری در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان‎ها وارد می­سازد. به منظور ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری سفیدک سطحی مو آزمایشی در سال­های 1386 و 1387 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023