× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر دگزامتازون بر بیان پروتئین FasL در سلول‌های زایای اسپرم در بیضه‌ی موش سوری

نویسندگان

  • اوراضی زاده, محمود
  • هاشمی تبار, محمود

چکیده

Background and Objectives: Apoptosis (programmed cell death) is an important regulatory event in spermatogenesis. Abnormally accelerated apoptosis in germ cells, may lead to an imbalance between cell proliferation and death, resulting in impairment in spermatogenic. Some studies have shown that glucocorticoids affect testialar homeostasis by decreasing of testosterone level. In the present study, the influence of dexametasone (Dex), a widely used glucocorticoid agent, on expression of FasL (Fas-Ligand) protein (a proapoptotic protein) in mouse testicular germ cells is investigated. Materials and Methods: Twenty-four adult male (6- 8 weeks) mice were randomly divided into 3 groups. The first and second test groups received 2 and 7 mg/kg Dex per day, respectively, for 7 days. The control group received only saline daily for 7 days. One day after the final injection, the mice were sacrificed and the test groups were placed in formalin solution for immunohistochemistry studies. Positive immunoreactivity was calculated by H-score method. Results: The results revealed that expression of FasL in seminiferous epithelium is spermatogenic stage dependent, and the stage VII was the most susceptible to Dex. FasL expression was observed only at stages VII-VIII of spermatogenic cycle in 2 mg/kg Dex treated group (P<0.05). H-score was significantly increased in all stages of 7 mg/kg Dex treated group (P<0.05). The number of spermatocytes decreased significanhy in this group. Conclusions: It appears that glucocorticoid agents such as Dex, induces apoptosis by affecting proapoptotic proteins.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه و هدف: آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده ی سلول) یک فرآیند تنظیمی مهم در ساخت اسپرم است. افزایش غیرطبیعی آپوپتوز در سلول های زایای اسپرم منتهی به عدم تعادل بین تکثیر و مرگ سلولی می شود و در نتیجه به روند ساخت اسپرم آسیب می رساند. برخی مطالعات نشان می دهند گلوکوکورتیکوییدها هموستاز بیضه را با کاهش دادن سطح تستوسترون تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه اثر دگزامتازون، یک ترکیب گلوکوکورتی...

سابقه و هدف: مطالعات نشان داده است که گلوکوکورتیکوئیدها هموستاز بیضه را با کاهش دادن سطح تستوسترون تحت تاثیر قرار می دهند. در این مطالعه اثر دگزامتازون، به عنوان یک ترکیب گلوکوکورتیکوئیدی پر مصرف، بر بیان پروتئین Bax در سلولهای زایای اسپرم و فرآیند اسپرماتوژنزیس در موش های آزمایشگاهی بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 35 موش بالغ نر بطور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. موش های گروه شاهد تنها...

مقدمه: مطالعات قبلی نشان داده اند که دگزامتازون یک داروی گلوکوکورتیکوئیدی پر مصرف است که با کاهش سطوح تستوسترون باعث ایجاد آپوپتوز در سلول های زایای اسپرم می شود. گالکتین-3 (gal-3)، نیز که عضوی از خانواده لکتین های بتاگالاکتوزیدی است، نقش های مهمی در وقایع بیولوژیک مختلف مانند رشد سلولی، آپوپتوز، چسبندگی و تعدیل ایمنی ایفاء می کند. در این مطالعه اثر دگزامتازون بر بیان gal-3 در بافت بیضه موش سور...

سابقه و هدف: مطالعات نشان داده است که گلوکوکورتیکوئیدها هموستاز بیضه را با کاهش دادن سطح تستوسترون تحت تاثیر قرار می دهند. در این مطالعه اثر دگزامتازون، به عنوان یک ترکیب گلوکوکورتیکوئیدی پر مصرف، بر بیان پروتئین bax در سلولهای زایای اسپرم و فرآیند اسپرماتوژنزیس در موش های آزمایشگاهی بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 35 موش بالغ نر بطور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. موش های گروه شاهد تنها...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...