اثر روغن پاشی به تنهایی وهمراه با اکسی کلرورمس جهت کنترل مینوز برگ مرکبات

نویسنده

  • علی اصغر سراج
چکیده

اکنون روغن ها به عنوان یک عنصر اصلی در برنامه هایIPM مرکبات که اساس آنها استفاده ازدشمنان طبیعی حشرات است میباشند.دربهار سالهای 1376و1377 درسه نوبت آثارروغن پاشی به نسبت2و5/0درصد برای کنترل مینوز برگ مرکبات :Phyllocnistis citrella Stainton(Lepidoptera Gracillaridae) مورد آزمایش قرار گرفت.هردونسبت روغن ولک به طور یکسان ومعنی داری آلودگی آفت مینوز را کنترل نمود.مخلوط روغن با سم قارچکش مسی(پودر وتابل 35% Copper oxychloride)،آثار روغن را روی مینوز کاهش نداد.لذا امکان مخلوط روغن ها با سموم قارچکش باعث کاهش هزینه های سمپاشی میشود. روغن ها برای کنترل آفاتی چون شپشک ها،تریپس ها،شته ها،پسیل ها و کنه ها زمانیکه دشمنان طبیعی آنها غیرفعالند استعمال میشوند. آنها همچنین به عنوان حامل ومنتشرکننده قارچکش ها استفاده میگردند. روغن ها را میتوان بدون وسایل ایمنی به کاربرد،سمیت آنها برای مهره داران کم است ،آثار تخریبی کمی روی حشرات وکنه های مفید دارند،در اثر استعمال زیاد روغن هامقاومتی در آفات نسبت به آنها ایجاد نمیشود.مضرات استفاده از روغن ها به ویژه در مرکبات ،گیاه سوزی بوده که گاهی باعث کاهش محصول میشود. بدون اینکه آثار قابل مشاهده ای روی درختان ایجاد نماید. روغن ها به عنوان دورکننده حشرات ماده جهت تخم ریزی عمل میکنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روغن پاشی به تنهایی وهمراه با اکسی کلرورمس جهت کنترل مینوز برگ مرکبات

اکنون روغن ها به عنوان یک عنصر اصلی در برنامه هایipm مرکبات که اساس آنها استفاده ازدشمنان طبیعی حشرات است میباشند.دربهار سالهای 1376و1377 درسه نوبت آثارروغن پاشی به نسبت2و5/0درصد برای کنترل مینوز برگ مرکبات :phyllocnistis citrella stainton(lepidoptera gracillaridae) مورد آزمایش قرار گرفت.هردونسبت روغن ولک به طور یکسان ومعنی داری آلودگی آفت مینوز را کنترل نمود.مخلوط روغن با سم قارچکش مسی(پودر وت...

متن کامل

بررسی کارآیی حشره کش تیاکلوپرید (sc ۴۸۰) جهت کنترل شب پره مینوز برگ مرکبات، phyllocnistis citrella

شب پره مینوز مرکبات،phyllocnistis citrella ، یکی از مهم ترین آفات مرکبات به ویژه در نهالستان ها و باغ های زیر پنج سال در ایران و سایر مناطق جهان می­باشد. بنابراین جمعیت این آفت معمولا به وسیله آفت­کش ها کنترل می­شود. در مطالعه حاضر تاثیر غلظت­هایی از حشره کش تیاکلوپرید (کالیپسو® sc 480) و آبامکتین (ورتی­مک ®ec 1.8% ) در کنترل جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات، در باغات مرکبات استان های مازندران و خ...

متن کامل

ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae یکی از آفات محدودکنندۀ کشت و کار مرکبات در خوزستان است. در این بررسی، خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، شاخه‌های 10 سانتی‌متری آلوده به سن اول لاروی از هرگونه به‌طور تصادفی انتخاب و با استفاده از تلۀ آستینی پوشانده شد. سپس به‌صورت روزانه تاریخ آلودگی، تعداد تخم، لار...

متن کامل

اثر دما بر زیست‌شناسی مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) در شرایط آزمایشگاهی

مینوز برگ مرکبات، Phyllocnistis citrella Stainton، در سال­های اخیر به یک آفت جدی مرکبات به‌ویژه در نهالستان‌ها تبدیل شده‌است. در مطالعه کنونی زیست‌شناسی آفت در سه دمای 20، 27 و 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره روشنایی 14 ساعت روی گیاهچه های پرتقال رقم والنسیا به عنوان میزبان بررسی شد. نتایج نشان دادند طول دوره جنینی از 22/6 روز در دمای 20 درجه سلسیوس به 18/2 روز در دمای 35 درجه سلسی...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023