اثر زمان برداشت و رطوبت شلتوک بر راندمان، ضریب تبدیل و نیروی گسیختگی خمشی برنج رقم هاشمی

نویسندگان

  • سعید فیروزی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • محمدرضا علیزاده استادیار بخش فنی و مهندسی موسسه تحقیقات برنج کشور
چکیده

به منظور بررسی اثر زمان برداشت و رطوبت تبدیل شلتوک بر نیروی گسیختگی برنج قهوه­ ای، راندمان تبدیل برنج سالم و ضریب تبدیل شلتوک برنج رقم هاشمی، تحقیقی مزرعه­ ای در سال 1391 در موسسه تحقیقات برنج کشور انجام شد. پنج زمان برداشت 24، 27، 30، 33 و 36 روز پس از پنجاه درصد گل­دهی گیاه برنج و چهار سطح رطوبت تبدیل شلتوک شامل 8/5، 10/5، 12/5 و 14/5 درصد بر پایه خشک برای تحقیق در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که نیروی گسیختگی برنج قهوه­ ای با افزایش رطوبت تبدیل شلتوک در تمام سطوح زمان برداشت، به شکل معنی­ داری کاهش یافت (0/01 ≥ p ). بیشترین نیروی گسیختگی برنج قهوه­ ای (N 0/16 ± 20/74) در رطوبت تبدیل % 8/5 و زمان برداشت 27 روز پس از پنجاه درصد گلدهی ثبت گردید. در هر حال بین نیروی گسیختگی دانه در 27 و 30 روز پس از پنجاه درصد گلدهی، اختلاف معنی­داری دیده نشد. بیشترین میانگین راندمان تبدیل برنج سفید سالم (%57/91) در سومین زمان برداشت یعنی 30 روز پس از پنجاه درصد گلدهی اندازه­ گیری شد. برداشت زودتر یا دیرتر به طور معنی­ داری، راندمان تبدیل برنج سالم را کاهش داد. همبستگی معنی­داری (0/9071= r) بین مقاومت گسیختگی برنج قهوه­ ای و راندمان تبدیل برنج سالم مشاهده شد (0/01 ≥ p ). به علاوه بیشترین میانگین ضریب تبدیل (% 68/87) در 36 روز پس از پنجاه درصد گلدهی تعیین شد، اما بین مقادیر ضرایب تبدیل شلتوک در فاصله 27 تا 36 روز بعد از گلدهی، اختلاف معنی­داری وجود نداشت. بنابراین برداشت در 30 روز پس از پنجاه درصد گلدهی و رطوبت تبدیل شلتوک %8/5  بر پایه­ی خشک، به عنوان مناسب­ترین شرایط برای برداشت و تبدیل برنج رقم هاشمی در استان گیلان تعیین گردید.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر

زمان مناسب برداشت برنج می‌تواند ضایعات محصول را در مزرعه و عملیات تبدیل شلتوک کاهش دهد. در این تحقیق، اثر زمان برداشت شالی بر خواص تبدیل دو رقم برنج محلی ‌هاشمی و پرمحصول گوهر در مرکز ترویج و توسعۀ تکنولوژی هراز (ایران) بررسی شد. برداشت محصول هنگامی که رطوبت شلتوک به 23 درصد بر پایۀ تر رسید (85 و 115 روز پس از نشاکاری به ترتیب برای ارقام هاشمی و گوهر) آغاز و تا ورس کامل محصول طی نُه زمان برداشت ...

متن کامل

بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر

زمان مناسب برداشت برنج می­تواند ضایعات محصول را در مزرعه و عملیات تبدیل شلتوک کاهش دهد. در این تحقیق، اثر زمان برداشت شالی بر خواص تبدیل دو رقم برنج محلی ­هاشمی و پرمحصول گوهر در مرکز ترویج و توسعۀ تکنولوژی هراز (ایران) بررسی شد. برداشت محصول هنگامی که رطوبت شلتوک به 23 درصد بر پایۀ تر رسید (85 و 115 روز پس از نشاکاری به ترتیب برای ارقام هاشمی و گوهر) آغاز و تا ورس کامل محصول طی نُه زمان برداشت ...

متن کامل

بررسی اثر دما ی خشک کن و رطوبت شلتوک روی راندمان تبدیل ارقام آمل -3 وهزاربه برنج سفید

اثر درجه حرارت خشک کن و درصد رطوبت شلتوک هنگام تبدیل به برنج سفید در رقم های آمل -3و هراز در قالب طرح کرت های دوبار خرد شده با 4تکرار مورد مطالعه قرار گرفت .اطلاعات و داده های حاصل از آزمایش،مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام شد.نتایج حاصله طبق جدول های ارائه شده نشان میدهد که بهترین درصد رطوبت هنگام تبدیل برای رقم آمل-3، 10-11 درصد و بهترین درجه حرارت خشک ...

متن کامل

اثر دمای خشک کن و رطوبت نهایی شلتوک بر شکستگی دانه سه رقم برنج

    شلتوک در فصل برداشت رطوبت بالایی دارد که برای نگهداری مناسب نیست. از این رو باید رطوبت را به زیر 14%  رساند و برای نگهداری طولانی تر حتی به 12%  نیز می رسانند. در این پروژه از روش خشک کن بستر ثابت آزمایشگاهی برای خشک کردن شلتوک سه رقم فجر، شفق و شیرودی و مطالعه تاثیر دما و رطوبت های مختلف بر درصد خرد و ترک آنها استفاده شده است. دماهای مورد استفاده 40، 50 و C ˚60   و رطوبت نهایی 12 و 10% و د...

متن کامل

بررسی اثر رقم ، رطوبت و زمان عملیات برسفید کردن برنج

در این تحقیق اثر سه عامل رطوبت دانه، رقم و زمان سفید کردن بر شاخص سفید شدگی و درجه خرد برنج مورد بررسی قرار گرفت. سه رقم علی کاظمی، بینام و خزر هر یک در سه سطح رطوبتی 14-5/12 ، 5/12-11 و 11- 5/9 درصد برپایه تر بررسی شده و زمان سفید کنی در چهار سطح15، 30، 45، و 60 ثانیه مورد آزمایش قرار گرفت. اجرای آزمایشها بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل صورت گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  15- 27

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023