اثر سویه و غلظت باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس روی رشد و نمو ریشه ارقام گندم

نویسندگان

  • اکبر مستاجران
  • ریحانه عمو آقایی
  • گیتی امتیازی
چکیده

باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس یکی از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن مولکولی است که از ریزو سفر غلات و برخی علف های مناطق حاره و معتله جداسازی شده است . در سال هاس اخیر گزارش های متعدد و متناقضی مبنی بر اثر معنی دار این باکتری در تحریک رشد گیاهان - به خصوص غلات ارائه شده است . این تحقیق در سال 1379 در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زیست شناسسی دانشگاه اصفهان به منظور انتخاب سویه و غلظت بهینه مایه تلقیح باکاری و بررسی اثر آن در توسعه سیستم ریشه ای گندم ( T.aestivum ) انجام گرفت . در این راستا بذرو ارقام قدس - روشن و امید با دو سویه باکتری ( سویه بومی دولت آباد Dol و سویه استاندارد Sp7 ) در غلظت های 10 تا 10 آغسته و شاخص های رشد ریشه نظیر طول - وزن خشک و تعداد انشعابات ریشه اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که در تمامی موارد غلظت 10-10 سلول در میلی متر بهترین اثر را بر رشد ریشه های گندم دارد در حالیکه غلظت 10-10 سلول در میلی متر اثر منفی بر رشد ریشه نشان داد. ارقام گندم واکنش های متفاوتی نسبت به سوشهای باکتری نشان دادند به طوریکه سویه Dol بیشترین اثر را بر شاخص های رشد ریشه رقم قدس اما سویه SP7 بهترین تاثیر را بر توسعه سیستم ریشه ای رقم روشن داشته است . رقم امید نسبت به هر دو سویه باکتری پاسخ داده است .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

یکی از راه کارهای بهبود کمیت و کیفیت محصول گندم استفاده از سویه های همولوگ باکتری Azosprillum brasilense با گندم می باشد. برای تعیین سویه‌ همولوگ (وجود رابطه ارگانیک بین دو عضو و یا اندام)، بررسی معیارهای رویشی و شاخص‌های دفاعی ضروری است. در این مطالعه از ترکیب شش رقم گندم بومی ایران به نام های امید، سرداری، روشن، شعله، طبسی و شاه پسند با دو سویه Sp7 و Sp245 از باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با غل...

متن کامل

بررسی اثر همیاری باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense Sp7 and Sp245) بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی دانه رست‌های گندم (Triticum aestivum) در شرایط شوری

تنش شوری یک عامل محدودکننده‌ی رشدِ گیاهان به‌ویژه گندم به شمار می‌رود. همزیستی گیاهان با میکروگانیسم‌های خاک از راه‌های بهبود اثرات زیان‌بار تنش شوری است. هدف این آزمایش تعیین غلظت و سویه‌ی مناسب باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با چهار رقم گندم نان (سرداری، چمران، شعله و روشن) است. آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان انجام شد تا ا...

متن کامل

بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس

کمبود روی در گیاهان از طریق کاهش تولید مواد فتوسنتزی و اکسین موجب نقصان رشد و عملکرد دانه گندم می‌گردد. به منظور تعیین اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید، با آرایش کرت های خرد شده به صورت بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زارعی 87-1386 به اجرا در آمد. فاکتور اصلی شامل سطوح، صفر، 30 و 60 کیلوگرم سولفات روی (حاوی 36 درصد روی) در هکتار و فاکت...

متن کامل

بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس

کمبود روی در گیاهان از طریق کاهش تولید مواد فتوسنتزی و اکسین موجب نقصان رشد و عملکرد دانه گندم می‌گردد. به منظور تعیین اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید، با آرایش کرت های خرد شده به صورت بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زارعی 87-1386 به اجرا در آمد. فاکتور اصلی شامل سطوح، صفر، 30 و 60 کیلوگرم سولفات روی (حاوی 36 درصد روی) در هکتار و فاکت...

متن کامل

بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس

کمبود روی در گیاهان از طریق کاهش تولید مواد فتوسنتزی و اکسین موجب نقصان رشد و عملکرد دانه گندم می‌گردد. به منظور تعیین اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید، با آرایش کرت های خرد شده به صورت بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زارعی 87-1386 به اجرا در آمد. فاکتور اصلی شامل سطوح، صفر، 30 و 60 کیلوگرم سولفات روی (حاوی 36 درصد روی) در هکتار و فاکت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023