اثر شاخص نیتروژن محلول های غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک

نویسندگان

  • عبدالکریم کاشی
  • مجتبی دلشاد
چکیده

در این تحقیق 3 رقم گوجه فرنگی گلخانه ای به نامهای C1:NIKITA , C2:HAMRA , C3:ELENA بصورت هیدروپونیک مورد کشت قرار گرفتند و اثر 5 محلول غذایی مختلف بر روی آنها مورد مطالعه قرار گرفت.تفاوت عمده محلولهای غذایی که بصورت S4,S3,S2,S1 وS5 نشان داده شده است،در نوع نیتروژن موجود در فرمول آنها بود،به نحوی که در محلول S1تمام نیتروژن موجود در فرمول ساخت آن از نوع نیتراتی بود و بتدریج از محلول S2 تا S5 مقداری نیتروژن آمونیومی به ترکیب محلول ها،اضافه گردید.در این تحقیق دو آزمایش در فصول مختلف انجام گرفت و بر روی نتایج حاصل از دو آزمایش تجزیه مرکب انجام پذیرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که تغییر منبع نیتروژن میتواند بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای تأثیر بگذارد .در این تحقیق نتیجه گیری گردید که گیاهان گوجه فرنگی گلخانه ای،فرم نیتروژن (N-NO3)را به فرم آمونیومی آن(N-NH4)ترجیح میدهند.افزایش آمونیوم محلولهای غذایی ،سبب کاهش عملکرد میوه،مقدار ویتامین C میوه،درصد ماده خشک برگ و میوه،درصد اسیدیته قابل تیتراسیون،مواد جامد قابل حل میوه و میزان نیترات میوه گردید. منبع نیتروژن محلول های غذایی ،برترکیب عناصر برگ نیز تأثیر گذاشت .افزایش آمونیوم در محلول غذایی سبب کاهش کلسیم و پتاسیم برگ و افزایش نیتروژن و سدیم برگ گردید. در بین ارقام مورد استفاده در این تحقیق نیز تفاوتهایی مشاهده گردید. بیشترین عملکرد در رقم C2 یعنی رقم HAMRA بدست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر شاخص نیتروژن محلول های غذایی در تغذیه معدنی ارقام گوجه فرنگی گلخانه ای در کشت هیدروپونیک

در این تحقیق 3 رقم گوجه فرنگی گلخانه ای به نامهای c1:nikita , c2:hamra , c3:elena بصورت هیدروپونیک مورد کشت قرار گرفتند و اثر 5 محلول غذایی مختلف بر روی آنها مورد مطالعه قرار گرفت.تفاوت عمده محلولهای غذایی که بصورت s4,s3,s2,s1 وs5 نشان داده شده است،در نوع نیتروژن موجود در فرمول آنها بود،به نحوی که در محلول s1تمام نیتروژن موجود در فرمول ساخت آن از نوع نیتراتی بود و بتدریج از محلول s2 تا s5 مقدار...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تأثیر تغذیه منگنز و روی بر عملکرد میوه و غلظت عناصر غذایی در گوجه فرنگی گلخانه ای و در کشت هیدروپونیک

در این تحقیق که به صورت بلوک­های کامل تصادفی با پنج تیمار و در چهار تکرار اجرا شد، گوجه فرنگی گلخانه­ای  ( lycopersicon esculentum mill) رقمhamra به صورت هیدروپونیک کشت شده و اثر تغذیه منگنز و روی بر آن بررسی گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: شاهد (عدم کاربرد روی و منگنز)، کاربرد منگنز با غلظت معادل محلول هوگلند (06/4 میلی گرم در لیتر)، مصرف روی با غلظت معادل محلول هوگلند ( 42/4 میلی گرم ...

متن کامل

اثر پایه های بادمجان، گوجه فرنگی مزرعه ای، داتوره، تاجریزی قرمز، و تنباکو بر مقاومت به قلیائیت در گوجه فرنگی گلخانه ای کشت شده در سیستم هیدروپونیک

در بین مهمترین پارامترهای کیفی آب مورد استفاده جهت آبیاری محصولات گلخانه ای، قلیائیت آب به دلیل اثر آن بر روی خاک و محلول محیط رشد، به عنوان عاملی بحرانی مطرح شده است. در این پژوهش، پارامترهای رویشی گیاه، وضعیت تغذیه ای، محتوای رنگدانه های فتوسنتزی، شاخص spad،fv/fm ،pi ، محتوای نسبی آب برگ، محتوای قندهای محلول و پرولین گیاهان گوجه فرنگی غیر پیوندی و پیوندی (بر روی پایه های بادمجان، داتوره، تاجر...

15 صفحه اول

کاهش نیتروژن محلول غذایی با استفاده از بستر شارژ شده با آمونیوم و تأثیر آن بر گوجه فرنگی گلخانه ای

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن بر شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی گلخانه ای و تأثیر بستر در هدر رفت و جذب نیتروژن، دو محلول غذایی(محلول غذایی کامل و محلول غذایی با 30% کاهش نیتروژن) و سه بستر کشت (زئولیت غنی شده با نیتروژن و پرلیت، زئولیت خام و پرلیت و سرانجام پرلیت) به صورت کرت خرد شده و طرح بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از 6 ماه کشت نشان داد که شاخص سطح برگ و سرعت توسعه برگ ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023