اثر شرایط آبیاری و نوع خاک بر تعداد میوه‌های تشکیل شده، قطع بافت آوندی تخمک (دانه) و پوکی میوه‏‌ در دو رقم پسته (Pistacia vera L.)

نویسندگان

  • نجمه حسینی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده

سیستم آوندی اجازه می دهد که گیاهان آب و مواد غذایی را تا فاصله زیادی بین ریشه و بخش‌های دیگر گیاه شامل ساقه، برگ، میوه و دانه منتقل کنند. همچنین، این سیستم نقش پشتیبانی مکانیکی نیز دارد. در این مطالعه، میزان تخمک‌های دچار قطع انتقال آوندی و رابطه این میزان با میزان پوکی میوه‌ در ارقام پسته کله ‌قوچی و احمد آقایی در دو نوع بافت خاک (سبک و سنگین) و با دو دور آبیاری (24 و 48 روز)، انجام شد. برای تعیین قطع انتقال آوندی در تخمک، هشت هفته پس از شکوفایی، شاخه‌های حاوی خوشه درون محلول فلورسئین‌دی‌سدیم قرار گرفته و سپس میوه‌های کوچک برشگیری دستی شده و با میکروسکوپ فلورسنس مطالعه شدند. میزان تخمک‌های نمو یافته (میوه‌های سالم) و پوک در زمان برداشت تعیین شد. در دور آبیاری کوتاه‌تر (24 روز) تعداد میوه‌های تشکیل شده در مقایسه با دور آبیاری طولانی (48 روز) بالاتر بود. همچنین، قطع انتقال آوندی در تخمک‌ها و میزان پوکی نیز بالاتر بود. در خاک سنگین که استعداد بالای حفظ آب را دارد، میزان پوکی افزایش یافت. این نتایج می‌توانند به تعداد بیشتر میوه‌های تولید شده در آبیاری زیاد و خاک سنگین بعنوان شرایط مناسب، و در نتیجه رقابت شدیدتر بین آن‌ها برای پر شدن نسبت داده شوند. رقم کله‌قوچی نسبت به احمدآقایی، برای تولید میوه‌های پوک بیشتر از قطع انتقال آوندی در بند تخمک‌ (دانه)های در حال رشد استفاده می‌کند. قطع انتقال آوندی می‌تواند به طور گذرا اتفاق افتاده و مجددا توسط گیاه ترمیم شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ناهنجاری‌های نمو تخمک به‌دانه در پسته اهلی (Pistacia vera L.)

تولید دانه در محصولات کشاورزی از جمله پسته به دلیل ایجاد ناهنجاری در مراحل نمو تخمک محدود می‌شود. در پژوهش حاضر، مراحل نمو تخمک به‌دانه و ناهنجاری‌های این فرآیند با بهره‌گیری از روش‌های بافت‌شناسی بررسی شد تا بتوان در مطالعات بعدی میزان دخالت هر یک از این ناهنجاری‌ها در پوکی دانه تحت عوامل محیطی مختلف را بررسی نمود. تخمک در پسته (Pistacia vera) رقم کله‌قوچی، منفرد، پُر‌خورش، تک‌پوسته و به صورت و...

متن کامل

ارزیابی گلدهی و میوه‌دهی دوازده رقم پسته (Pistacia vera L.) در شرایط آب و هوایی خراسان

به منظور انتخاب ارقام سازگار با شرایط اقلیمی خراسان رضوی، این پژوهش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مدت سه سال(1387- 1385) در ایستگاه تحقیقات پسته فیض‌آباد استان خراسان رضوی با دوازده رقم پسته بادامی سفید، پسته قرمز، برگ سیاه، دانشمندی، پسته گرمه، اکبری، کله‌قوچی، اوحدی، خنجری، عباسعلی، شاه‌پسند و ممتاز انجام شد. نتایج نشان داد که اثر سال، رقم و سال × رقم تقریباً بر تمام صفات میو...

متن کامل

مطالعه گلدهی در پسته (.Pistacia vera L) رقم اوحدی

به دلیل اهمیت تشکیل گل در تولید محصول پسته، در این پژوهش، بررسی مراحل تمایز جوانه گل در رقم اوحدی که یکی از ارقام مهم تجاری ایران است انجام شد. بدین منظور جوانه های درخت پسته رقم اوحدی به مدت 10 ماه در فاصله زمان های مشخص جمع آوری و توسط محلول FAA تثبیت گردیدند. پس از تهیه برش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی، مشاهدات میکروسکوپی بافت های جوانه بر اساس نظریه تمایز تونیکا - کورپوس (Tunica-Corpus) مشخص ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

وجود مشکلات فیزیولوژیکی متعددی مانند ریزش جوانه‌های گل، ریزش میوه، پوکی، ناخندانی و بدشکلی میوه‌ها منجر به کاهش عملکرد در درختان پسته شده است. هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر محلول‌پاشی اسید‌آمینه آرژینین بر مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد در شاخه‌های پسته رقم احمدآقایی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با تیمارهای آرژینین در سه غلظت (0، 5/0، 1 میلی‌‌مولار) ودر دو مرحله ز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022