× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر شرکت در کارگاه قبل از ازدواج آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی در زوجین دانشجو

نویسندگان

  • جمال شمس دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • جواد رکنی لموکی دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران دانشجوی دکتری روانشناسی،
  • رضا پاشا دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
  • فریبا حافظی استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثر شرکت در کارگاه قبل از ازدواج آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی در زوجین دانشجو انجام شد. مطالعه حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زوجین دانشجوی مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی احمدی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی تهران در نیمه اول سال 1394 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 زوج (60 نفر) بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه (هر گروه 15 زوج) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 120 دقیقه‌ای (دو جلسه در هفته) در کارگاه قبل از ازدواج آموزش مهارت‌های زندگی شرکت و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. داده‌ها با پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی جمع‌آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر کیفیت زندگی و مولفه‌های سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت روابط اجتماعی و سلامت محیطی تفاوت معناداری داشتند (05/0P<). به این معنی که شرکت در کارگاه قبل از ازدواج آموزش مهارت‌های زندگی باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی و همه مولفه‌های آن در زوجین دانشجو شد. با توجه به نتایج، به متخصصان، برنامه‌ریزان و مسئولان تدارک زمینه و شرایط برای استفاده از کارگاه قبل از ازدواج آموزش مهارت‌های زندگی جهت بهبود کیفیت زندگی در زوجین دانشجو توصیه می‌گردد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

مقدمه: ازدواج یکی از مهم‎ترین تصمیماتی است که هر فرد در زندگی خود خواهد داشت. امری که اثرات عظیمی در زندگی فرد، خانواده و حتی اجتماع می‌تواند داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف اثربخشی ایماگوتراپی بر ارتقای روابط زوجین انجام گرفته است. روش کار: جامعه آماری از مراجعان مرکز مشاوره آرامش شهر تهران در سال97 که در آزمون تعارض زناشویی نمرات بالاتر از 25کسب کرده اند. ح...

هدف پژوهش حاضر این بود که با استفاده از تحلیل مدل سازی معادله ساختاری بر اساس عوامل قبل از ازدواج به منظور پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی در بین زوجین مدل مناسبی تدوین شود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین شهر تبریز می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین 53 پایگاه و مرکز بهداشتی‌ـ درمانی در شهر تبریز 560 نفر، از بین زوجین انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر از نوع تحلیل ماتری...

مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (خودآگاهی، تصمیم‌گیری و حل مسئله، روش‌های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش را ایتام نوجوان ‌۱۲ تا ۱۸سالۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام‌خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه‌گیری، با مراجعه...

مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (خودآگاهی، تصمیم‌گیری و حل مسئله، روش‌های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش را ایتام نوجوان ‌۱۲ تا ۱۸سالۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام‌خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه‌گیری، با مراجعه...