اثر صمغ باریجه در پیشگیری از زخم معده تجربی در موش صحرایی

ثبت نشده
چکیده

ترپنوئیدها ترکیبات فعال در باریجه می‌باشند. این گیاه بصورت سنتی در درمان برخی از بیماری‌ها استفاده می شود و اثرات فارماکولوژیک مختلفی از جمله اثر ضد دردی و ضد التهابی دارد. یکی از عوارض داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی و عوارض الکل ایجاد زخم معده است. مطالعه حاضر برای بررسی اثر حفاظتی صمغ باریجه بر زخم تجربی معده در موش صحرایی در دو مدل اتانول و ایندومتاسین طراحی شد. به منظور این بررسی 60 سر موش صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی در 10 گروه تقسیم­بندی شدند (هر گروه 6 سر موش). صمغ باریجه با دوز 200 و 400 میلی­گرم برای هر کیلو­گرم موش در هر دو مدل بصورت داخل صفاقی تجویز شد. تعداد و طول زخم بررسی شد و همچنین شاخص­های استرس اکسیداتیو در سرم ارزیابی شد. طول زخم در گرو­های دریافت کننده اتانول به همراه صمغ باریجه (در هر دو دوز) کاهش معنی­داری در مقایسه با اتانول به تنهایی نشان داد (p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر روغن ماهی در پیشگیری از ایجاد زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی

زمینه: داروهای ضد التهاب غیراستروییدی مانند ایندومتاسین در انسان و حیوان زخم معده ایجاد می کنند. هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر حفاظتی رژیم حاوی روغن ماهی روی زخم معده ناشی از ایندومتاسین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای بر روی چهار گروه موش صحرایی نر بالغ انجام شد. گروه های اول و دوم رژیم معمولی داشتند. گروه های سوم و چهارم به ترتیب به مدت چهار هفته رژیم غذایی حاوی روغن ماهی و روغ...

متن کامل

مطالعه اثر باریجه در پیشگیری از زخم معده تجربی در رت

در این مطالعه اثر حفاظتی صمغ باریجه بر زخم تجربی معده در رت در دو مدل اتانول و ایندومتاسین بررسی شد. به منظور این بررسی 60 سر رت نژاد ویستار تهیه شد و به طور تصادفی در 10 گروه تقسیم بندی شدند (هر گروه 6 سر رت). صمغ باریجه با دوز 200و400 میلی گرم برای هر کیلو گرم رت در هر دو مدل تجویز شد. شاخص های تعداد و طول زخ و اسیدیته شیرابه معده بررسی شد و همچنین استرس اکسیداتیو در سرم رت-ها ارزیابی شد. طول...

15 صفحه اول

اثر روغن ماهی در پیشگیری از ایجاد زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی

زمینه: داروهای ضد التهاب غیراستروییدی مانند ایندومتاسین در انسان و حیوان زخم معده ایجاد می کنند. هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر حفاظتی رژیم حاوی روغن ماهی روی زخم معده ناشی از ایندومتاسین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای بر روی چهار گروه موش صحرایی نر بالغ انجام شد. گروه های اول و دوم رژیم معمولی داشتند. گروه های سوم و چهارم به ترتیب به مدت چهار هفته رژیم غذایی حاوی روغن ماهی و روغ...

متن کامل

بررسی اثر عصاره کلم برگ در پیشگیری و درمان زخم معده ای ایجاد شده به وسیله آسپرین در موش صحرایی

چکیده مقدمه: ایجاد زخم معده فرایندی چندعاملی است که در پیدایش آن تغییر عروق، ترشح مخاطی و اسید معده و نیز بیوشیمی مخاط لوله‌ی گوارش دخیل است. آسپیرین به‌عنوان داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) با وجود خواص درمانی بسیار زیاد، می‌تواند باعث ایجاد آسیب‌های مخاطی در معده شود. این آسیب از وقفه در ساخت مخاط معده، افزایش تشکیل رادیکال‌های آزاد و مهار ساخت پروستاگلاندین‌های و ناشی می‌شود. از...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  17- 29

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021