اثر عامل‌‌های جذبی کلیدی بر بازده حذف مواد رنگزای آزو در سامانه‌های ناپیوسته زیست توده: مطالعه سینتیک و هم دماهای جذبی

نویسنده

  • محمدابراهیم علیا استادیار گروه رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
چکیده

در این پژوهش، نظر به اهمیت حذف مواد رنگزای سرطانزا از پساب‌های رنگی قبل از ورود به محیط زیست، به بررسی عامل‌های کلیدی موثر بر بازده این فرایند با استفاده از راکتورهای ناپیوسته زیست توده که از نظر اقتصادی قابلیت توجیه و ارتقا به سامانه‌های نیم صنعتی و صنعتی را داراست مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. به همین منظور رنگزای آزو که از پرکاربردترین مواد رنگزای صنعتی است به عنوان ماده آلاینده آلی انتخاب شده و اثر مقدارهای متفاوت pH، مقدار زیست توده، غلظت محلول رنگزا، زمان تماس، مقدار جاذب، دما و سرعت اختلاط بر فرایند جذب مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط بهینه فرایند، برای رنگبری محلول رنگزا به غلظت ppm 20، شامل استفاده از میزان 1 گرم از زیست توده، در دمای محیط و pH= natural با دور همزدن rpm 150 در مدت زمان 30 دقیقه بوده است. مطالعات سینتیکی و بررسی نمودارهای هم دمای جذب تعادلی مربوط به فرایند نیز با هدف تکمیل و بررسی امکان ارتقای سطح فرایند انجام گرفت. بررسی هم دماهای متفاوت جذب نشان داد که رفتار جذب مورد آزمایش از معادله هم دما جذب لانگمویر و فروندلیچ پیروی می‌کند. هم چنین بررسی سینتیکی نشان می‌دهد که فرایند حذف مطابق با مدل سینتیکی شبه درجه دوم است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس نفتالیمید در حضور مواد فعال سطحی دو قلوی کاتیونی

انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمد حاوی گروه استر در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی مونومری (DTAB) و دو قلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که قدرت انحلال ماده رنگزای مورد بررسی در مایسل‌های مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو بیشتر از نمونه مرسوم مونومری می‌باشد. مطالعه اسپکتروفوتومتری ناحیه مرئی نشان داد که طیف جذبی و طول موج بیشینه جذب ماده رنگزای دیسپرس در حضور مایسل‌های ...

متن کامل

حذف جذبی ماده رنگزای کنگو قرمز با نانوکامپوزیت اکسید مس/خاک اره در سیستم ستونی

در این پژوهش، ابتدا کامپوزیت نانو ذرات CuO با خاک اره (CuO/SD) به عنوان بستر سلولزی، از طریق رسوب‌دهی شیمیایی تهیه و سپس برای حذف ماده رنگزای کنگو قرمز (CR) به عنوان نمونه‌ای از مواد رنگزای آنیونی استفاده شد. برای تعیین ساختار نانو جاذب تهیه شده، از روش‌هایی نظیر پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)استفاده شد. مطالعات جذب در سیستم غیرتعادلی یا ستونی انجام گرفت. برای تعیین کارای...

متن کامل

سنتز نانو کامپوزیت‌ کیتوسان/آهن اکسید: ساختارشناسی سطح و مطالعه‌ی ویژگی‌های جذبی در حذف رنگ آزو از محلول‌های آبی

کاربرد فراوان رنگ‌های آزو در صنایع گوناگون سبب شده است تا از این مواد به‌عنوان مهم‌ترین آلاینده‌های آلی آب نام برده شود. این رنگ‌ها از یک‌سو پتانسیل جهش‌زایی، سرطان‌زایی و ایجاد رنگ ناخواسته دارند و از سوی دیگر سبب تولید فراورده‌های جانبی سمی نیز در محیط‌های آبی می‌شوند. هدف کار حاضر سنتز و بررسی کارایی نانوکامپوزیت کیتوسان/آهن اکسید در حذف رنگ اریوکروم بلک<e...

متن کامل

مروری بر روش‌های تجزیه‌‌ای مواد رنگزای آزو در صنعت مواد خوراکی

مواد رنگزای آزو برای رنگ‌دهی به فرآورده‌‌‌های خوراکی افزوده می‌‌‌شوند تا نه تنها ظاهر مواد خوراکی را زیبا جلوه دهد بلکه ظاهر اصلی آن در طی فرآیند تولید ثابت بماند. با این وجود، کشورهای بسیاری در سرتاسر جهان استفاده از اکثر مواد رنگزای آزو در مواد خوراکی را ممنوع کرده‌‌‌اند و استعمال این ترکیبات به شدت از طریق عرضه مواد خوراکی داخلی و صادراتی بررسی و کنترل می‌‌‌شود. متخصصین کنترل مواد خوراکی روش...

متن کامل

بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه‌های سنتز شده بر پایه گرافن در حذف مواد رنگ‌زای پساب‌های صنعتی

در این پژوهش، با توجه به بحران جدی کم‌آبی، ارائه راهکارهای پربازده و اقتصادی برای تصفیه و بازیابی دوباره آب‌های مصرفی، در کنار حذف مواد رنگ‌زا از این پساب‌ها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر از میان روش‌های متعدد با بهره‌گیری از جاذب‌ها و مواد فتوکاتالیستی، استفاده از مواد کربنی مانند گرافن مورد توجه قرار دارد. گرافن به‌دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند: امکان تولید در مقیاس انبوه ب...

متن کامل

بر جذبی گازها در پنبه کوهی

دستگاه مخصوصی برای اندازه گیری میزان جذب گازها در اجسام جاذب در درجه حرارت اکسیژن مایع جوشان، و تعیین وسعت سطح آزادی که ملکولهای جذب شده میتواند بر آن قرار گیرد،ساخته و ایزوترم های بر جذبی و در جذبی گازهای جذب شده میتواند بر آن قرار گیرد ، ساخته و ایزوترم ها ی بر جذبی و در جذبی گازهای اکسیژن،ازت،کریپتن و بخار آب را در یک جسم نمونه مانند آسبست کربزوتیل ترسیم کرده از آنجا اندازه سطح آزاد آسبست در...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  55- 62

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021