اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی‌اکسیدانی رت‌های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز

نویسندگان

چکیده

Ø مقدمه: فعالیت شدید بدنی منجر به افزایش رادیکالهای آزاد  حاوی اکسیژن شده و در مجموع ممکن است ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن را تضعیف کند که این موضوع با ورزش منظم و مصرف آنتی اکسیدانها از طریق افزایش دفاع آنتی اکسیدانی قابل بهبود است. هدف  تحقیق حاضر بررسی  اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی بود. Ø مواد و روش­ها: در این مطالعه تعداد 32 سر رت( موش صحرایی) نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند: 1) CON[1] ،2)PPHE200[2](دریافت کننده mg/kg 200 عصاره هیدروالکلی پوست انار)،3)PPHE250 (دریافت کننده mg/kg 250 عصاره هیدروالکلی پوست انار) و 4) [3]Vit E (دریافت کننده mg/kg 5 ویتامین E). رت ها به مدت 8 هفته  به طور منظم روزانه  یک ساعت ورزش داده شدندو در آخرین جلسه تمرین،  تحت استرس ورزش درمانده ساز قرار گرفتند.در آخرین جلسه تمرین حیوانات بلافاصله توسط دوز بالایی از کتامین و زایلان بیهوش و خونگیری از سیاهرگ باب انجام شد. فعالیت آنزیمهای،گلوتاتیون پراکسیداز،کاتالاز ،سطوح گلوتاتیون احیاء و پراکسیداسیون لیپیدی[4] در نمونه سرم تهیه شده از خون تعیین گردید. Ø یافته­ها: فعالیت آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز سرم در گرو ه های دریافت کننده PPHE250(24/0±57/3),CAT(88/2±63/105) GPX  ,(45/0±38/4) CAT (91/5±61/97) PPHE200 GPX و Vit E (59/0±6/3) CAT (36/8±01/110)GPX  در مقایسه با گروه CON (27/0±85/2)CAT (49/4±72/76)GPXافزایش معنی داری داشت(05/0p<).سطوح گلوتاتیون احیاء سرم در گروه های دریافت کننده PPHE250, (72/3±54/93PPHE200 ( (98/6±39/89) و Vit E (76/4±86/107)در مقایسه با گروه CON (35/1±26/75)افزایش معنی داری داشت(05/0p<). سطوح مالونیل دی آلدهاید سرم  گروه های دریافت کنندهPPHE200 (15/0±62/3)PPHE250,  (51/0±35/3)و Vit E (25/0±26/3)در مقایسه با گروه con (56/0±88/5)کاهش معنی داری داشت(05/0p<). Ø بحث و نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان داد مصرف  عصاره هیدروالکلی پوست انار و ویتامین E موجب بهبود وضعیت سیستم آنتی اکسیدانی بدن و کاهش اثرات  تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی  می گردد.   [1]- Control [2]- pomegranate peel hydroAlcoholic extract [3] - Vitamin E [4] - Malondialdehyde

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز

Background: free radicals produced as a result of heavy training exercise especially oxygen species (ROS) damage to body tissues Which can be prevent from this by consuming antioxidant substances timely. The aim of this study was to evaluate effect of Pomegranate (Punica Granatum) peel hydro alcoholic on reduced of oxidative stress induced by an exhaustive exercise. Materials and Methods: Th...

متن کامل

تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین e بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز

مقدمه: مطالعات نشان داده اند که تولید رادیکال های آزاد در اثر تمرینات سنگین ورزشی بخصوص گونه اکسیژن (ros) باعث آسیب به بافت ها شده که می توان با مصرف به موقع مواد آنتی اکسیدانی از این امر جلوگیری کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از یک جلسه ورزش درمانده ساز بود. مواد و روش ­ها: در این مطالعه تعداد 32 سر موش صحرایی نر نژاد ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر عصاره پوست انار بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک ‌در آب انار

سابقه و هدف: بخش‌های خوراکی میوه انار می‌تواند به صورت تازه مصرف شده یا به جهت تولید آب‌میوه تازه، نوشیدنی‌های کنسرو شده، ژله، مربا و پوره و نیز به منظور افزایش طعم و رنگ برخی نوشیدنی‌های تولیدی به کار ‌رود. در این مطالعه اثر عصاره پوست انار به ‌عنوان منبع طبیعی آنتی‌اکسیدان، ترکیبات پلی‌فنلی و ویتامین بر زنده‌مانی باکتری‌های پروبیوتیک ‌در آب انار مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: گونه پ...

متن کامل

ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری

زمینه و هدف: مطالعات قبلی بیانگر آن بوده اند که برگ گیاه شنبلیله اثرات ضد دردی، ضد التهابی و احتمالا اثرات تعدیلی بر واکنش های اضطرابی و خواب دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر عصاره هیدروالکلی گیاه شنبلیله بر اضطراب و زمان خواب در موش سوری بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 140 سر موش سوری نر، نژاد آلبینو (25 تا 30 گرم) و در 14 گروه 10 تایی استفاده شد. برای ارزیابی اضطراب از ماز بعل...

متن کامل

بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان (Ocimum basilicum) بر اضطراب در موش های صحرائی نر

چکیده مقدمه :اضطراب یک ا ختلال شایع است واغلب باعلائم فیزیولوژیک مانندضربان قلب، درد قفسه سینه، تنگی تنفس همراه است.امروزه استفاده از گیاهان داروئی رواج یافته است و هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان بر اضطراب در موش صحرائی نر می باشد .مواد و روش ها:از سر شاخه های برگ دار ریحان پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه ، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج ، پودر عصاره تهیه گردید. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 4

صفحات  34- 42

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021