اثر عوامل غیر ژنتیکی بر تولید الیاف بز کرکی رائینی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی

در این تحقیق نمونه های پوست از محل پهلوی راست 240 راس بز کرکی رائینی گرفته شد. پس از تهیه مقاطع بافتی و مطالعه ساختار بافت شناسی فولیکولها، فولیکولهای اولیه و ثانویه شناسایی و سپس صفات فولیکولهای پوست یعنی: ترکم فولیکولهای اولیه، تراکم فولیکولهای ثانویه، نسبت فولیکولهای ثانویه به فولیکولهای اولیه، شاخص تعداد فولیکولهای اولیه و شاخص تعداد فولیکولهای ثانویه تعیین گردید. میانگین حداقل مربعات این ص...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره

تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی شامل وزن بدن در زمان تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی با استفاده از 11923 رکورد وزن بدن در سنین ذکر شده مربوط به 4117 حیوان انجام شد. این حیوانات فرزندان 206 پدر و 1402 مادر بودند. رکوردهای مورد استفاده از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی رائینی واقع در شهرستان بافت از استان کرمان و طی 15 سال از 1370 تا 1385 جمع‌آوری گردیدند. در این تحقیق ا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی بز کرکی رائینی با استفاده از روش تحلیل شجره

سابقه و هدف: بز کرکی رائینی از مهمترین نژادهای بز در ایران است. این پژوهش با هدف بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی بز کرکی رائینی با استفاده از روش تحلیل شجره انجام شد. با تحلیل شجرهی یک جمعیت میتوان برخی فراسنجههای مؤثر بر تنوع ژنتیکی را محاسبه کرد. همچنین با شناخت این فراسنجهها میتوان راهکارهایی مناسب برای کنترل همخونی و از دست رفتن تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مورد مطالعه ارائه نمود. مواد و روشها: اطلاع...

متن کامل

بررسی صفات فولیکولهای پوست بز کرکی رائینی

در این تحقیق نمونه های پوست از محل پهلوی راست 240 راس بز کرکی رائینی گرفته شد. پس از تهیه مقاطع بافتی و مطالعه ساختار بافت شناسی فولیکولها، فولیکولهای اولیه و ثانویه شناسایی و سپس صفات فولیکولهای پوست یعنی: ترکم فولیکولهای اولیه، تراکم فولیکولهای ثانویه، نسبت فولیکولهای ثانویه به فولیکولهای اولیه، شاخص تعداد فولیکولهای اولیه و شاخص تعداد فولیکولهای ثانویه تعیین گردید. میانگین حداقل مربعات این ص...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 4

صفحات  47- 55

تاریخ انتشار 2012-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021