اثر قطع دنبه و مدت پروار بر رشد بره های نر لری بختیاری

نویسندگان

  • حسین موثق
  • محمد علی طالبی
  • مرتضی کرمی
چکیده

Growth rate of 60 Lori-Bakhtiari single male lambs were assigned to a completely randomized design with two factors. The factors were tail status (with and without fat tail) and fattening period ( 75,90, 105 days). Lambs were alternately docked by the use of rubber rings at the begining of the second day of birth. Lambs were weaned at 90±5 days of age and randomly divided into three groups of 75, 90 and 105 days of feedlot while being kept in individual boxes. The results showed that tail status did not influence the preweaning trait. Docked and undocked lambs were not significantely different for weaning as well as daily gain from birth to weaning. Daily weight gain, final weight, and thus total weight gain during the fattening period were influenced by tail status, so that daily weight gain, final weight and total weight gain of docked male lambs were significantly higher than yhouse in undocked male lambs (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره های نر لری بختیاری

به منظور بررسی روش پروار و مدت آن بر رشد و ترکیب لاشه، از 60 رأس برة نر لری بختیاری در یک آزمایش فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو عامل روش پروار (پروار بعد از شیرگیری و چرا در مرتع و سپس پروار) و مدت پروار (در سه سطح 75، 90 و 105 روز) استفاده شد. بره ها در سن 5 ± 90 روزگی شیرگیری شدند. بره های روش پروار بعد از شیرگیری (1) و روش چرا در مرتع و سپس پروار (2) به طور تصادفی به سه گروه 75...

متن کامل

اثر جیره کامل بلوک شده بر عملکرد پروار بره های نر لری بختیاری

این تحقیق با هدف بررسی اثر خوراک کامل بلوک شده بر عملکرد پروار برههای نر لری بختیاری انجام شد. به همین منظور تعداد 24 رأس بره نر سالم با میانگین وزن زنده 3/08±41/1 کیلوگرم و سن 4/5 ماه، از یک گله انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه 12 رأسی، برای دریافت دو شکل فیزیکی خوراک: 1- خوراک مخلوط کامل (تیمار مخلوط) و 2- خوراک کامل بلوک شده (تیمار بلوک) با انرژی متابولیسمی 2/39 (MCal/KgDM) و پروتئین خا...

متن کامل

اثر طول مدت پروار و اندازه دنبه در شروع پروار بر عملکرد و صفات لاشه بره‌های نر لری

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر اندازه دنبه و طول مدت پروار روی خصوصیات رشد و صفات لاشه در بره‌های نر نژاد لری انجام شد. بر این اساس81 رأس بره نر لری با میانگین وزن 45/3±30 کیلوگرم بر اساس وضعیت دنبه انتخاب شدند. آزمایش با سه مدت طول پروار 90، 120 و 150 روز و سه اندازه دنبه مختلف کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد اثر طول مدت پروار و ان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2003-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021